Sjukskötare – Grunder i medicinsk vetenskap 2

Kurskod VA162103
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

Läkemedelsbehandling
– Beskriva vad läkemedel är och olika läkemedelsformer samt processen för utveckling av läkemedel
– Förklara hur läkemedel påverkar kroppen och hur kroppen påverkar läkemedel samt förklara variationer i läkemedelsrespons (farmakokinetik, farmakodynamik)
– Redogöra för vanliga läkemedelsrelaterade problem inkl. biverkningar och interaktioner
– Beskriva vad som skiljer naturmedicin från läkemedel samt säkerhet vid användning av naturmedicin (inkl. sjukskötarens roll)

Verksamhetsområden inom social- och hälsovård
– Redogöra för patientens behov av och rätt till information i samband med läkemedelsbehandling samt övriga faktorer som kan påverka patienters följsamhet (compliance) relaterat till läkemedelsbehandling
– Redogöra för sjukskötarens ansvar i läkemedelsbehandlingskedjan: ordination, tillredning, iordningsställande och administrering. Inklusive säkerställande av korrekt medicinering, beaktande av säkerhet i samband med hantering, administrering och förvaring, instruktioner till patient/närstående, förskrivande läkemedel, samt uppföljning av läkemedelseffekter, problem, biverkningar, interaktion
– Redogöra för regelverk kring läkemedelshantering och dispensering av läkemedel i vårdorganisationen och läkemedel för privat bruk (inkl. recept och subventionering)
– Tillämpa ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) samt ”Pharmaca Fennica” för att kunna inhämta relevant information om olika läkemedel och dess hantering
– Tillämpa läkemedelsbehandlingspasset

Innehåll

Grundläggande farmakologi. Introduktion till läkemedelsbehandlingspasset.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med övningar samt introduktion till läkemedelsbehandlingspass. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftlig tentamen. Registrerad användare av läkemedelsbehandlingspasset.

Kurslitteratur och studiematerial

Nordeng, H. & Spigset, O. (2014). Farmakologi och läkemedelsanvändning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: Grundläggande kunskap, Farmakodynamik, Farmakokinetik, Biverkningar, Orsaker till variation i läkemedelsrespons, Interaktioner.

Artikelsamling:
Lag om yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 28.06.1994/559. Finlands författningssamling. [www] Hämtad 15.10.2016 från FINLEX http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1994/19940559

Referenslitteratur:

FASS

Farmaca

Läkemedelsboken. Läkemedelsanvändning. [www] Hämtad 15.10.2016.
http://lakemedelsboken.se/kapitel/lakemedelsanvandning/kliniskt_farmakologiska_principer.htm

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

– Licens till läkemedelsbehandlingspasset

– Nätverket MEDICOs fickkort om säker läkemedelshantering för sjukskötare

Förkunskaper

Aktivt deltagande i kursen Grundkurs i medicinsk vetenskap 1 (eller motsvarande).

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Underkänd, godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar i datasal, självstudier.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:10