Sjukskötare – Omvårdnad som profession och vetenskap

Kurskod VA161101
Studiepoäng 15
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
– förklara omvårdnad som vetenskap och profession samt de för omvårdnad centrala begreppen människan, hälsa, omgivning/miljö och omvårdnad
– reflektera över vårdandets grundläggande värden och olika värderingar och därmed öka medvetenheten om sin egen inre etik
– reflektera kring vårdetiska dilemman med utgångspunkt i olika begrepp och teorier
– förklara begreppet kommunikation samt beskriva och reflektera över kommunikationens betydelse för vårdrelationen och använda kommunikation som redskap i vården
– söka information och tillämpa IKT samt förstå informationsteknologi inom vården relaterad till etik, säkerhet och sekretess
– grunderna i vetenskapligt skrivande samt referenshantering
– definiera eHälsa och begrepp relaterade till eHälsa
– exemplifiera eHälsans användningsområden
– inventera behov av lösningar inom prevention, vård, omsorg och rehabilitering där informations- och kommunikations teknik används som verktyg
– redogöra för hälso- och sjukvårdens implementering av patienträttigheter: patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning.
– redogöra för och tillämpa basala hygienrutiener samt lagstiftning och regleverk/rutiner som reglerar och påverkar smittskydd från patientes och vårdarens perspektiv
– redogöra för och tillämpa hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien
– redogöra för och tillämpa ergonomiska principer och hjälpmedel
– redogöra för och genomföra grundläggande bedömning av patientens cirkulation och andning samt kunna redovisa för och genomföra basala åtgärder vid sviktande cirkulation och andning
– genomföra vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktiska tillämpning, faktorer som kan påverka genomförandet samt förutse eventuella komplikationer och felkällor

Innehåll

Omvårdnadsämnets framväxt. Omvårdnadens centrala begrepp.
Etiska teorier och begrepp.
Begreppet och fenomenet kommunikation speglat i teorier och modeller. Kommunikation som
verbal och ickeverbal. Lyssnandet. Samtalet.
Interkulturell kommunikation. Kommunikationsövningar.
Lagstiftning. Patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning. Fördjupade insikter i hur patienter och vårdpersonal uppfattar och använder lagen om patientens ställning och rättigheter. Skriva på tystnadsplikten.
eHälsans olika användningsområden och dess betydelse i vården.
Begreppet evidens. Att vårda på evidensbaserad grund. Vetenskapligt skrivande. Bibliotekskunskap.
Team och nätverksarbete.
Studieteknik.
Handhygien, skyddskläder (inkl användning av rena och sterila handlskar) och klädregler. Basalt smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv. Smittskyddslagstifning. Hygienprinciper i förhållande till patientens personliga hygien.
Egonomiska principer inkl olika typer av hjälpmedel.
Subjektiv och objektiv bedömning av patienters status med fokus på grundläggande bedömning av och basala åtgärder vid sviktande cirkulation och andning.
Vårdtekniska moment: blodtryck, puls, kapillär återfyllnad, kompressionsbehandling av underben (lindning), andningsfrekvens, kapillär syremättnad i blodet (saturation), auskultation av andningljud, observation av patientens medvetandegrad och hudkostym i relation till sviktande cirkulation och andning, administrering av syrgas, administrering av subkutana och intramuskulära injektioner (inkl. insulinpenna/-spruta), kapillärprovtagning, urin- och fecesprovtagning samt HLR med hjärtstartare.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, seminarier och presentationer.
obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Hemtentamen. Inlämningsuppgifter. Seminarium. Grupparbete. Praktiska moment inkl. skriftlig tentamen. Verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteratur och studiematerial

Dahlborg Lyckhage. E. (red.) (2014). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: 1, 12, 14, 16
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap: 13, 16, 17, 18, 22,
Gard, G & Melander Wikman, A. (red.) (2012). E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kapitel: 1, 3, 4.
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands lagsamling. [www] Hämtat från Ålands Landskapsregering 20.04.2016. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/l_halso_och_sjukvard_halsoskydd_och_djurskydd_2012.pdf
Lag om patientens ställning och rättigheter 17.08.1992/785. Finlands författningssamling. [www] Hämtat från FINLEX http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785 03.05.2016
Lindwall, L., Dahlberg, K. & Bergbom, I. (2001). Den talande kroppen – en vårdvetenskaplig studie ur blivande sjuksköterskors livsvärldsperspektiv. Vård i Norden 4/2001. publ. no. 62 vol. 21 no. 4 pp 16–20.
Sandberg, H. (2014). Sjuksköterskans samtal: professionalitet och medmänsklighet. Lund: Studentlitteratur.
Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund: studentlitteratur.
(406s).
Svensk sjuksköterskeförening. (2012). Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. [www] Hämtat 22.03.2016 http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/e-halsa/strategi.for.sjukskoterskors.arbete.med.e-halsa-omtryck_2014_webb.pdf (24s)
Statsrådets principbeslut om folkhälsoprogrammet Hälsa 2015. Social- och hälsovårdsministeriets
publikationer 2001:5. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. [www] Hämtat 03.05.2016.
(36 s). http://stm.fi/publikation?pubid=10024/126479
Ålands landskapsregering. (u.d.). Hälsopolitiskt program för Åland för 2010-2020. Mariehamn:
Ålands landskapsregering. [www] Hämtat 03.05.2016. http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/halsopolitiskt-program-for-aland-2010-2020.pdf
Vårdhandboken. [www] Hämtad 17.5.2016 http://www.vardhandboken.se/ Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Basala hygienrutiner; Blodburen smitta; Patientens personliga hygien; Smutstvätt (Översikt; Allmänna tvättrutiner); Sängen, vårdbädden; Sänggrindar
Vårdhandboken. [www] Hämtad 17.5.2016 http://www.vardhandboken.se/ Hjärt-lungräddning
Vårdhandboken. [www] Hämtad 17.5.2016 http://www.vardhandboken.se/ Blodprov, kapillär provtagning; Blodtrycksmätning, manuell; Huddesinfektion (Ingrepp med liten risk för infektion); Injektioner; Pulspalpation, pulsmätning; Stick och skärskador samt exponering för blodburen smitta hos personal; Temperaturmätning.

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbete. Seminarium. Presentationer skriftligt och muntligt. Praktiska övningar. Verksamhetsförlagsd utbildning. Självstudier. Film följt av reflekterande samtal i skrift och muntligt.

Övrigt

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:47