Sjukskötare – Grunder i medicinsk vetenskap

Kurskod VA141103
Studiepoäng 12
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
– beskriva och förklara celler och vävnaders uppbyggnad och funktion
– redogöra för och jämföra mekanismer som transporterar substanser och vätskor mellan kroppens olika vätskerum
– beskriva uppbyggnaden av organsystem rörande cirkulation, respiration, matspjälkning och utsöndring, samt förklara dess fysiologiska funktioner
– beskriva rörelseapparatens, nervsystemets, sinnesorganens samt det endokrina systemets uppbyggnad och funktioner
– redogöra för kroppens näringsbehov och näringsupptag
– förklara vad läkemedel är och hur de används
– förklara hur läkemedel påverkar kroppen och hur kroppen påverkar läkemedel samt förklara variationer i läkemedelsrespons
– redogöra för vilka oönskade effekter läkemedel kan ha samt hur läkemedel kan påverka varandra
– känna till hur ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) samt ”Pharmaca Fennica” är upplagd i syfte att kunna inhämta relevant information om olika läkemedel och dess hantering
– beskriva grundprinciperna för säker läkemedelshantering med både patientens och personales säkerhet i beaktande

Innehåll

Kursen är indelad i två delkurser
Delkurs 1: Anatomi och fysiologi 10,5 sp
– människokroppens uppbyggnad och funktioner samt tillhörande medicinsk terminologi
Delkurs 2: Grundläggande farmakologi 1,5 sp
– läkemedelsformer och administrationssätt
– farmakokinetik och farmakodynamik
– biverkningar och interaktioner
– variationer i läkemedelsrespons
– regelverk som styr läkemedelshantering
– hantering av ”Farmaceutiska specialiteter i Sverige AB” (FASS) samt ”Pharmaca Fennica”
– läkemedelshantering och säkerhet ur patientens- och personals perspektiv

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid seminarium, praktiska övningar och grupparbete.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Seminarium. Tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Bjålie, J., Haug, E., Sand, O. & Sjaastad, Ø. (2007). Människokroppen. Fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber. (486s). Bibliotekskatalogen
Nordeng, H. & Spigset, O. (Red.). (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. s. 26-103 (78s). Bibliotekskatalogen

Referenslitteratur:
Budowick, M. (1998). Anatomisk atlas. Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Henriksson, O. (2007). Fysiologi – med relevant anatomi. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Henriksson, O. & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Simonsen, T. & Aarbakke, J. (2011). Illustrerad farmakologi. 1, Principer och tillämpningar. (3. utg.). Stockholm: Natur & kultur. Bibliotekskatalogen

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Övningar i datasal. Grupparbete. Seminarium. Självstudier.

Övrigt

Inför kursen rekommenderas att repeterar gymnasiets biokemi och humanbiologi. Följande böcker rekommenderas:
Budowick, M. (1998). Anatomisk atlas. Stockholm: Liber.
Garrett, L.K. (2012). Kom igång med anatomi och fysiologi: för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal. (1. ed.) Harlow: Pearson Education.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:09