Sjukskötare – Att vara professionell sjukskötare - klinisk slutexamination

Kurskod VA147323
Studiepoäng 9
Goals

Efter avslutad kurs ska studerande kunna

Vårdvetenskaplig kompetens

– förmåga att visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet
– förmåga att tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och erfarenheter
– förmåga att visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar
– förmåga att utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras talan
– förmåga att tillvarata arbetslagets och andras kunskaper/erfarenheter och genom teamsamverkan bidra till en helhetssyn på patienten

Kompetens inom handledning, undervisning och hälsofrämjande omvårdnad

– förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter
– förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete
– förmåga att ge patienter och närstående bästa möjliga förutsättningar att göra evidensbaserade val i relation till sin hälsa, men också att låta personen göra det val han/hon önskar samt att respektera och inte moralisera de val personen gör
– förmåga att arbeta utifrån ett rehabiliterande arbetssätt
– kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa

Kompetens inom ledarskap, forskning och utveckling

– kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet
– förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
– förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten
– bedriva evidensbaserad omvårdnad

Klinisk kompetens

– förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna och relevant lagstiftning
– kunskap om de vanligaste sjukdomarna (allmänmedicin och medicinska specialområden, allmänkirurgi och specialkirurgi, barnavård och barnsjukdomar, mödravård, mentalvård och psykiatri, åldringsvård och geriatrik) för att kunna definiera behovet av vård och omsorg
– förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling
– förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov och i olika vårdkontext
– förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevant lagstiftning dokumentera dessa
– förmåga att genomföra vårdtekniska moment och använda den tekniska apparatur som behövs inom vården på ett sätt som beaktar både patientsäkerhet och ergonomi
– förmåga att arbeta aseptiskt och motverka infektioner
– förmåga att hantera läkemedel och läkemedelsberäkning på ett adekvat sätt och med patientsäkerhet i fokus samt kunna följa upp och informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar

Contents

Kursen är indelad i tre moment.

Moment 1 (0,75 sp): Uppvisande av i utbildningen tidigare förvärvad kunskap och kompetens
– Läkemedelsräkning- och behandling (samtliga moment som ingått i utbildningen)
– Uppvisande av teoretiska och praktiska kunskaper i enskilda praktiska moment (livräddande första hjälp inkl. D-HLR; övervakning av cirkulation och andning; kapillär- och venprovtagning; kateterisering av urinvägar; administrering av syrgas, trakeostomivård, rensugning av luftvägar, nebulisering; vård av patient med perifer venkateter, central venkateter och/eller subkutan venport; vård av patient med enteral nutrition inkl insättande av nasogastrisk sond; administrering av blodprodukter; vård av patient med dränage)
– Skriftlig fallbaserad examination med inriktning mot vanligt förekommande medicinska och kirurgiska symtom och sjukdomstillstånd.

Moment 2 (7,5 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 3 (0,75 sp): Skriftlig reflektion inför, under och efter VFU

Attendance

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt examinerande moment. För närvaro under VFU, se gällande direktiv. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Godkänd i tentamen i läkemedelsräkning- och behandling. Godkända kunskaper i livräddande första hjälp inkl. D-HLR. Godkända teoretiska och praktiska kunskaper i enskilda praktiska moment. Godkänd skriftlig fallbaserad examination. Skriftlig reflektion inför, under och efter VFU. VFU (för bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument).

Material

Lämplig kurslitteratur liksom annan lämplig litteratur. Material i samband med de enskilda praktiska momenten.

Prerequisite

Samtliga kurser från termin 1-6.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Tentamen i läkemedelsräkning- och behandling. Genomförande av praktiska moment. VFU inkl. skriftlig reflektion. Skriftlig fallbaserad examination.

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 26 oktober 2020 kl 00:04