Sjukskötare – Examensarbete

Kurskod VA146421
Studiepoäng 15
Goals

Studerande kan efter avslutad kurs
– visa fördjupad kunskap och förståelse inom ämnet omvårdnad mot specifik inriktning
– syntetisera aktuell forskning inom problemområdet och problematisera valt område
– formulera en forskningsfråga utifrån aktuell forskning samt klargöra samband mellan syfte, teori, resultat och slutsatser
– motivera val av vetenskaplig metod och dess relevans för forskningsproblemet och därmed påvisa metodkunskap
– utifrån ett systematiskt, kritiskt, analytiskt och reflekterande arbetssätt, planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete
– på en vetenskaplig nivå, kritiskt granska, värdera och diskutera det egna och andras examensarbete
– värdera och diskutera det egna arbetets betydelse för kunskapsutvecklingen inom problemområde
– visa medvetenhet över forskningsetiska aspekter

Contents

Fortsättning på tidigare undervisning i vetenskaplig metod och fördjupade studier inom omvårdad. Kritisk granskning och analys av artiklar och rapporter. Genomförande av mindre forskningsprojekt inom aktuellt område. Färdigställande av rapport enligt vetenskapligt tillvägagångssätt. Handledning enskilt och i grupp. Respondentskap och opponentskap. Presentation.

Attendance

Minst tre och max fem handledningstillfällen ingår i arbetsprocessen. Utöver detta gäller obligatoriskt och aktivt deltagande vid handledningstillfällen och obligatoriska seminarium.
Obligatorisk närvaro vid offentligt presentationstillfälle.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

I enlighet med kvalitetsledningsdokument B.1.3.4-4 . Om studerande efter fem handledningstillfällen inte uppfyller kursbeskrivningens mål erhålls vitsordet underkänd (U).

Material

Alligood, M.R. (red.) (2014). Nursing theorists and their work. (8. ed. eller tidigare.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby.
Bidstrup Jörgensen, B. & Steenfeldt, V.Ö. (red.) (2012). Omvårdnadsteori som referensram: i forskning och utveckling. Stockholm: Liber. (212s)
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (249s)
Helsingforsdeklarationen. [www] Hämtat 21.05.2014. http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
Henricson, M. (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. (590s)
Lindahl, B. (2014). Att vårda på evidensbaserad grund. I: Dahlborg-Lyckhage (red.). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (328s)
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. (9. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. (802s)
Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. (343s.)
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (186s)
Artikelsamling inklusive skrivguiden.

Referenslitteratur:
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008.) Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (2. utg.) Stockholm: Natur & Kultur.
Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Prerequisite

Samtliga kurser under termin 1-5

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Examensarbetet är vanligen en litteraturstudie som även kan bestå av ett mindre forskningsprojekt förutsatt att handledare för givet ämne finns. Examensarbetet skrivs i regel i par och under handledning. Utöver detta ingår deltagande i seminarier, där studerande kritiskt granskar andras arbeten och försvarar eget arbete. Det färdiga examensarbetet presenteras offentligt.

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 26 oktober 2020 kl 00:17