Sjukskötare – Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 4

Kurskod VA146220
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– visa fördjupad kunskap och insikter i olika forskningsområden relaterade till omvårdnad och aktuell forskning samt omvårdnadsvetenskaplig/vårdvetenskaplig teoribildning
– integrera omvårdnadsvetenskaplig kunskap med kliniska problemområden/frågeställningar samt argumentera för forskningens relevans för omvårdnad
– argumentera för val av teorier och/eller empiriska resultat som referensram för kliniskt arbete och/eller utvecklingsarbete inom omvårdnad
– argumentera för val av forskningsområde och -problem i samband med projektplan
– identifiera lämpliga sökvägar, självständigt och effektivt använda dessa samt kritiskt värdera sökresultat, liksom argumentera för val av litteratur
– planera, genomföra och presentera en projektplan utarbetad i enlighet med vetenskapliga kriterier och i enlighet med uppgjord tidsplan
– analysera, värdera och kritiskt reflektera över forskningsdesign i det egna arbetet samt i samband med opponentskap
– visa förmåga att ta del av forskningsresultat med kvalitativ resp. kvantitativ design samt att kunna kvalitetsgranska studier av bägge slag
– visa förmåga att tillämpa metodkunskap för att analysera datamaterial och sammanställa vetenskapligt resultat
– redogöra för, värdera och kritiskt granska etiska överväganden inför datainsamling och -analys

Innehåll

Kursen är indelad i 2 delkurser.
Delkurs 1: Litteraturfördjupning inom omvårdnad 3 sp
Ämnesfördjupning inom omvårdnad. Litteraturstudier, författande av rapport med stöd av handledning.
Delkurs 2: Projektplan 4,5 sp
Att utarbeta en projektplan som innehåller inledning, bakgrund, problemformulering, syfte och eventuella frågeställningar samt metod. Litteratursökning inkl. granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Respondentskap och opponentskap – vetenskaplighet och den vetenskapliga processen inkl. etiska frågeställningar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion till delkurserna, under seminarier, och grupparbeten. Handledning (minimiantal 2 tillfällen dvs. ett handledningssamtal och en skriftlig återkoppling).

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Delkurs 1: Individuell inlämning. Grupparbete. Workshops. Seminarier med visuell och muntlig presentation.
Delkurs 2: Utarbetande av projektplan. Opponent- respektive respondentskap.

Kurslitteratur och studiematerial

Alligood, M.R. (red.) (2014). Nursing theorists and their work. (8. ed. eller tidigare.) St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby.
Arman, M., Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber. (308s)
Bidstrup Jörgensen, B. & Steenfeldt, V.Ö. (red.) (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling. Stockholm: Liber. (212s)
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (249s)
God vetenskaplig praxis … [www.tenk.fi/sv/god-vetenskaplig-praxis-anvisningar] Hämtat 04.11.2016.
Helsingforsdeklarationen. [www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/] Hämtat 04.11.2016.
Henricson, M. (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. (552s)
Lindahl, B. (2014). Att vårda på evidensbaserad grund. I Dahlborg-Lyckhage (red.), Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber. (316s)
Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Willman, A. (red.) (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (186s).
Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: Natur och Kultur.
Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl.) Stockholm: Natur och Kultur. (219s)
Friberg, F. (red.) (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Polit, D.F., Beck, T. & Hungler B.P. (2001). Essentials of nursing research : methods, appraisals, and utilization. (5. ed.) Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins.
Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp: engelsk-svensk, svensk-engelsk. Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser i termin 1-5.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Delkurs 1: Föreläsningar. Litteratursökning. Arbete enskilt och i grupp. Handledning. Seminarier.
Delkurs 2: Föreläsningar. Litteratursökning. Författande av projektplan. Handledning. Seminarium (idéseminarium och projektplansseminarium inkl. respondentskap och opponentskap).

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:44