Sjukskötare – Omvårdnad inom primärhälsovård och vid psykiatrisk ohälsa

Kurskod VA145319
Studiepoäng 19 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– uppvisa förmåga att bedriva hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsarbete utifrån de
vårdvetenskapliga och folkhälsovetenskapliga perspektiven i relation till patienter inom
primärvårdskontext och inom specialsjukvård med särskild fokus på kvinnor och barn samt
patienter som lider av psykisk ohälsa
– tillämpa teoretisk kunskap som berör barnhälsovård och barnsjukvård, mödrahälsovård och
kvinnosjukdomar samt psykisk ohälsa i vårdplanering och utövande av omvårdnad (bedöma vårdbehov, identifiera patienters hälsoresurser och hälsohinder och/eller bedöma
hälsorisker genom att observera och samtala med patienten och/eller närstående samt
planera omvårdnaden)
– stödja patienten att nyttja sina hälsoresurseroch vidta omvårdnadsåtgärder samt följa upp
och utvärdera vården inom kontexten kvinnor, barn och familj och/eller inom psykiatrisk
vårdkontext och/eller inom primärhälsovård
– iaktta omvårdnadsåtgärder genom deltagande observation av erfarna sjukskötare samt
explicit reflektera över vad som sker och vart det leder
– uppvisa en utvecklad förmåga att lyssna aktivt, att föra samtal som skapar förtroende och att
bygga upp en relation till den andra människan i relation till
barnet, ungdomen, kvinnan, arbetstagaren och/eller den psykiskt lidande människans
personliga livssituation
– visa förmåga att med empati och ett etiskt förhållningssätt tillvarata patientens integritet, medverka till att göra självständiga och medvetna val och tillgodose patientens och de närståendes behov av information, känslomässigt stöd och
trygghet med särskild fokus på hur detta förverkligas i hälsofrämjande syfte och/eller i
relation till lidande i samband med psykisk ohälsa
– reflektera tillsammans med handledare, medstuderande och handledande lärare över etiska
frågeställningar (utgående från vårdhändelser, patientberättelser och forskning) i aktuell
vårdkontext
– visa förmåga att administrera och hantera farmaka utifrån ett evidensbaserat
förhållningssätt med särskild fokus på psykofarmaka inom såväl sluten som öppen vård samt reflektera över specifika riktlinjer gällande läkemedelsbehandling till gravida kvinnor och barn
– kritiskt analysera och bedöma den vård som planeras och förverkligas i relation till
evidensbaserad omvårdnad
– relatera till forskning, utveckling och ledarskap genom att uppvisa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete

Innehåll

Verksamhetsförlagd utbildning 19,5 sp inkl. VFU-uppgift (1,5 sp)
Kursen är indelad i två moment
Moment 1 (18 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs inom
– mödrahälsovård och kvinnosjukdomar
– barnhälsovård och barnsjukvård
– primärhälsovård (t.ex. hemsjukvård, hälsocentral, skolhälsovård)
– psykiatrisk vård och omvårdnad
Moment 2 (1,5 sp): Teoretiskt arbete kopplat till verksamhetsförlagd utbildning (VFU-uppgift)

I kursen tillämpas teoretiska kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande arbete inom
primärhälsovård och specialsjukvård samt vård och rehabilitering. Kursen fördjupar kvinnors och
barns hälsa ur ett omvårdnads- och ett folkhälsovetenskapligt perspektiv (så som det salutogena
perspektivet och hälsans ursprung, fokus på människors hälsoresurser samtidigt som eventuella
risker för sjukdom beaktas, coping som strategi för att hantera stress och krav och för att
bibehålla hälsa) samt psykisk ohälsa på individ och samhällsnivå. Vidare tillämpas
omvårdnadsteorier som stöd i vårdarbetet, omvårdnads-/vårdprocessen, bedömning och
iakttagelse av vårdbehov, omvårdnadsåtgärder och uppföljning utifrån patientens (kvinnans,
barnets och familjens och/eller personen som lider av psykisk ohälsa) behov, evidensbaserat
vårdande och vårdarbete, etisk medvetenhet, kommunikation och bemötande. Inom kursen
tränas förmågan att planera, övervaka, följa upp samt ansvara vid undersökningar och
behandlingar inom de olika vårdkontexten.
Kursen berör forskning, utveckling och ledarskap inom mödra(hälso)vård och kvinnosjukdomar,
barnhälsovård och barnsjukvård samt inom psykiatrisk kontext.
I kursen ingår teoretiskt arbete kopplat till verksamhetsförlagd utbildning.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i handlednings- och reflektionstillfällen som anordnas enskilt eller i grupp
under kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart. För närvaro under
verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetslednings-dokument.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i verksamhetsförlagd utbildning och efterföljande reflektionstillfälle. Inlämning
av teoretiskt arbete och/eller VFU-dagbok. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se
gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. (3., [uppdaterade] uppl., även äldre upplaga kan användas) Lund:
Studentlitteratur. (310s)
Borgfeldt, C. (2010). Obstetrik och gynekologi. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (363s) alternativt
Weström, L. (2005). Obstetrik och gynekologi: klinik och vård. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (400s)
Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. (5. uppl., även tidigare upplagor kan användas). Stockholm:
Natur och kultur. (180s)
Dahlberg, K. (2003). Att förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. s. 51-84, (30s) (övriga sidor bredvidläsningslitteratur, 90s.)
Edwinson Månsson, M. & Enskär, K. (red.) (2000). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. Lund:
Studentlitteratur. (369s)
Friberg, F. & Öhlen, J. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl.) Lund:
Studentlitteratur. Kap. 26-85, 109-176, 237-294, 409-426. (200s)
Magnusson, M. (2009). Barnhälsovård: att främja barns hälsa. (5. uppl.) Stockholm: Liber. (185 s)
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.)
Lund: Studentlitteratur. s.255-275, 317-332, 371-391, 441-452. (66s).
Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. (3. uppl., eller föregående upplaga ) Stockholm: Liber. (264s) alternativt
Svanström, L. (2012). En introduktion till folkhälsovetenskap. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (165s)
alternativt
Orth-Gomér, K., & Perski, A. (red.) (2008). Preventiv medicin: teori och praktik. (2. uppl.) Lund:
Studentlitteratur. (327s)
Rindstedt, C. (2013). Barn möter vården. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (152s)
Sjögren, R. (red.) (2008). Rättspsykiatriskt vårdande: vårdande av lagöverträdare med psykisk
ohälsa. Lund: Studentlitteratur. (231s)
Skärsäter, I. (red.) (2014). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå (2. uppl., även äldre upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur. (483s)
Syrén, S. & Lützén, K. (red.) (2012). Att leva med psykisk ohälsa: ett närståendeperspektiv. Lund:
Studentlitteratur. (166s)
Aktuell lagstiftning.
Övrigt aktuellt material: artikelsamling, forskningsrapporter.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1-4 samt visat grundläggande kunskaper i kurserna Grunder i
beteendevetenskap, Kvinnors och barns hälsa och Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett
omvårdnads- och medicinskt perspektiv.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Teoretiskt arbete kopplat till VFU.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:18