Sjukskötare – Kvinnors och barns hälsa

Kurskod VA145218
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
– redogöra för reproduktionsorganens anatomi, fysiologi och endokrinologi såsom menscykeln
och klimakteriet
– redogöra för en normal graviditet, förlossning och puerperium samt inse amningens betydelse
och vad som stöder amning
– redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och
rehabilitering vid olika gynekologiska sjukdomar och tänkbara behandlingar samt vanliga
screeningsmetoder
– redogöra för barns och ungdomars normala utveckling
– redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och
rehabilitering vid vanliga sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar
– förklara hur psykosociala och kulturella faktorer samt familjevåld påverkar barns och
ungdomars hälsa och livsvillkor
– redogöra för hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsarbete utifrån de medicinska och
folkhälsovetenskapliga perspektiven
– redogöra för omvårdnadshandlingar relaterade till barn och ungdomar vid sjukhusvistelse
– förklara barns och ungdomars psykologiska reaktioner vid sjukhusvistelse

Innehåll

Kursen är indelad i 2 delar
Del 1: Mödrahälsovård (1,5 sp)
Kvinnors reproduktiva hälsa – medicinsk somatisk, psykologisk och omvårdnadskunskap.
Del 2: Barnhälsovård (3 sp)
Allmän pediatrisk omvårdnad – barns tillväxt och utveckling. Hälsa och sjukdom hos barn – specifik
omvårdnad vid de vanligaste hälsohindren inom pediatrisk vård och vid vanligt förekommande
kroniska tillstånd inom pediatrisk vård. Barn och ungdomars psykosociala utveckling samt främjande av barns hälsa.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället, grupparbeten och seminarium.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i
samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Inlämningsuppgift. Skriftlig examination.
Hemtentamen i del 1.

Kurslitteratur och studiematerial

Borgfeldt, C. (2010). Obstetrik och gynekologi. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (376 s).
alternativt
Weström, L. (2005). Obstetrik och gynekologi: klinik och vård. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (400 s).
Edwinson Månsson, M. & Enskär, K. (red.) (2008). Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. (2., [rev.]
uppl.) Lund: Studentlitteratur. (479 s).
alternativt
Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap.1-2, 4-5, 8-9. (180 s).
Janson, P.O. & Landgren, B. (red.) (2010). Gynekologi. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (387 s).
Magnusson, M. (2009). Barnhälsovård: att främja barns hälsa. (5. uppl.) Stockholm: Liber.(185 s).
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 371-391, (20s).
Rindstedt, C. (2013). Barn möter vården. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (152 s).
Artikelsamling
Referenslitteratur:
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och Kultur.
Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer. Handbok för personalen. (2005). Social- och
hälsovårdsministeriets handböcker 2005:12. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. [www]
Hämtat 13.04.2016. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74645/Opp200512.pdf?sequence=1
Berg, M. & Lundgren, I. (red.) (2004). Att stödja och stärka: vårdande vid barnafödande. Lund: Studentlitteratur.
Bischofberger, E. (red.) (2004). Barnet i vården. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Aili, M., Lindberg, T. & Grandelius, B. (2004). Bonniers barnläkarbok: ditt barn: hälsa, utveckling, sjukdomar, olycksfall. Stockholm: Bonnier.
Lundqvist, P. (red.) (2013). Omvårdnad av det nyfödda barnet. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Franck, M. (2010). Multikulturell kvinnohälsa: med fokus på gynekologi och obstetrik. (2. uppl.)
Stockholm: Gothia.
Miall, L., Rudolf, M. & Levene, M.I. (red.) (2004). Barnmedicin i ett nötskal. Lund: Studentlitteratur.
Möller, A. & Nyman, E. (2003). Barn, familj och funktionshinder: utveckling och habilitering. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Blair, M. & Blair, M. (2013). Barnhälsovetenskap. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården: KASTE 2012-2015. Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2012:2. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet.
[www] Hämtat 15.04.2016.
http://www.julkari.fi
Skolhälsovården 2002: en handbok för skolhälsovårdare, läkare, grundskolor och kommuner.
(2002). Helsingfors: Stakes.
Tveiten, S. (2000). Omvårdnad i barnsjukvården. Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser terminerna 1-4.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar. Arbete i grupp. Seminarier. Även andra arbetsformer kan ingå, vilket ansvarig
lärare informerar om i samband med kursstart.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:17