Sjukskötare – Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

Kurskod VA145217
Studiepoäng 4 1/2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
– redogöra för patofysiologi, symtom och tecken, diagnostik, behandling, omvårdnad samt
prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande psykiatriska störningar
– redogöra för vanligen använd psykofarmaka och dess effekter och eventuella biverkningar
som en del i patientens helhetsvård
– redogöra för allmän psykiatrisk omvårdnad (hälsoresurser och hälsohinder, omvårdnadsbehov
och omvårdnadshandlingar och -aktiviteter) liksom riktlinjer och specifik omvårdnad i
samband med tvångsvård
– relatera till författningar inom hälso- och sjukvård med speciell fokus på psykiatrisk
omvårdnad

Contents

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och
rehabilitering vid vanligt förekommande psykiatriska störningar (ångestsyndrom, affektiva
syndrom, schizofreni, konfusion, drogrelaterade syndrom, personlighetsstörningar). Kursen
omfattar också att bemöta patienter som uppträder hotfullt eller våldsamt, tvångsvård, kris och
krishantering samt handledning, teamarbete och motiverande samtal. Kursen berör
omvårdnadsprocessen med för psykiatrisk omvårdnad centrala omvårdnadshandlingar och
aktiviteter, vårdplanering och dokumentation samt etiska och juridiska spörsmål. I kursen ingår
aktuell klinisk vårdforskning inom psykiatrisk kontext. I kursen studeras 0,5 sp tillämpad
farmakologi (psykofarmaka).

Attendance

Obligatorisk närvaro vid introduktion, läkarföreläsningar, seminarier och studiebesök.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i
samband med kursstart.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Skriftliga uppgifter. Tentamen.

Material

Allgulander, C. (2014). Klinisk psykiatri. (3., [uppdaterade] uppl., även äldre upplaga kan användas) Lund:
Studentlitteratur. (310s)
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (2. uppl.) Lund:
Studentlitteratur. s. 711-747. (45s)
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.)
Lund: Studentlitteratur. s.255-275, 441-452. (36s)
Sjögren, R. (red.) (2008). Rättspsykiatriskt vårdande: vårdande av lagöverträdare med psykisk
ohälsa. Lund: Studentlitteratur. (231s)
Skärsäter, I. (red.) (2014). Omvårdnad vid psykisk ohälsa: på grundläggande nivå. (2. uppl., även äldre upplaga kan användas) Lund: Studentlitteratur. (483s)
Syrén, S. & Lützén, K. (red.) (2012). Att leva med psykisk ohälsa: ett närståendeperspektiv. Lund:
Studentlitteratur. (166s)
Aktuell lagstiftning.
Övrigt aktuellt material: artiklar, forskning.
Referenslitteratur:
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och
utveckling. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2.
uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lindström, U.Å. (1994). Psykiatrisk vårdlära. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Kap. 4 – 10, (100s)
Ottosson, J. (2015). Psykiatri. (8., [uppdaterade] uppl., även tidigare upplagor kan användas) Stockholm: Liber.
Ottosson, J. (2005). Psykiatrisk etik. (1. uppl.) Stockholm: Liber.
Wiklund Gustin, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur.

Prerequisite

Samtliga kurser från termin 1-4.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Föreläsningar. Självstudier/grupparbete. Seminarier. Tentamen. Studiebesök.

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 26 oktober 2020 kl 00:41