Sjukskötare – Grunder i folkhälsovetenskap

Kurskod VA145116
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
– redogöra för grundläggande folkhälsovetenskapliga perspektiv
– redogöra för folkhälsoarbetets historia, begrepp och definitioner utifrån ett internationellt och
nationellt perspektiv.
– förklara ojämlikhet i hälsa mellan olika befolkningsgrupper, samt risker och hot mot hälsan på
folkhälsonivå.
– redogöra för folkhälsoarbetets koppling till hälsofrämjande och förebyggande
omvårdnadsarbete utifrån ett evidensbaserat perspektiv.

Contents

Kursen omfattar introduktion till folkhälsovetenskap som begrepp. I kursen ingår även teori om
och distinktionen mellan hälsobegreppet och folkhälsobegreppet, och hälsoarbete och
folkhälsoarbete, folkhälsans bestämningsfaktorer samt innebörden av hälsofrämjande och
förebyggande arbete utifrån ett evidensbaserat fokus. Aktörer inom folkhälsoområdet.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället, grupparbeten och seminarier.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i
samband med kursstart.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Inlämningsuppgift.

Material

Svanström, L. (2012). En introduktion till folkhälsovetenskap. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
(165 s).
Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt.
(1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 237-260, 263-292 (65s).
Ålands landskapsregering. (u.d.). Hälsopolitiskt program för Åland för 2010-2020. Mariehamn:
Ålands landskapsregering. [www] Hämtat 07.04.2015.
http://www.regeringen.ax/.composer/upload//socialomiljo/Halsopolitiskt_program_Aland_2010-
2020.pdf
Artikelsamling.
Referenslitteratur:
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och Kultur.
Brülde, B. (red.) (2011). Folkhälsoarbetets etik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Pellmer, K., Wramner, B. & Wramner, H. (2012). Grundläggande folkhälsovetenskap. (3. uppl.)
Stockholm: Liber.
Naidoo, J. & Wills, J. (2007). Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Lund: Studentlitteratur.
Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården: KASTE 2012-2015. Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2012:2. Helsingfors: Social- och hälsovårdsministeriet. [www]
Hämtat 15.04.2016.
http://www.julkari.fi
Orth-Gomér, K. & Perski, A. (red.) (2008). Preventiv medicin: teori och praktik. (2. uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Scriven, A. (2013). Ewles & Simnett Hälsoarbete. (3.uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Prerequisite

Samtliga kurser terminerna 1-4.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Föreläsningar. Självstudier. Grupparbete. Seminarier

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 17:52