Sjukskötare – Grunder i beteendevetenskap

Kurskod VA145115
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studerande kunna:
– identifiera en grupps mognadsnivå och betydelsen av gruppens/vårdsteamets dynamik för arbetsmiljön
– upptäcka den goda gruppen och förebygga den dysfunktionella gruppen
– känna igen mobbningsstrategier och förebygga mobbning
– redogöra för människans utveckling och funktion utifrån olika teoretiska synsätt
– förklara krisens inverkan på människan utveckling och vad det innebär för bemötandet av människor i kris
– beskriva grundläggande begrepp relevanta för förståelsen av människan som social och kulturell varelse med tyngdpunkt i genus och etnicitet
– redogöra för en kulturs synliga och osynliga drag och koppla dem till iakttagbara fenomen
– beskriva en främmande kultur på ett etnorelativistiskt och neutralt sätt

Innehåll

Delkurs 1 (3 sp): Sociologi:
Psykosocial arbetsmiljö. Grupper och grupprocesser. Roller i arbetsgrupper. Att känna igen och förebygga mobbning. Att bygga den goda arbetsgruppen.
Delkurs 2 (3 sp): Psykologi
Grundläggande begrepp inom psykologi. Psykologiska fenomen, teorier och metoder. Utveckling/psykologisk utveckling, personlig utveckling och gruppsykologi. Människans liv utifrån kognitiva och socioemotionella aspekter samt människans reaktioner och bearbetning av kriser.
Delkurs 3: (1,5 sp): Antropologi
Centrala begrepp i kulturantropologi. Olika sätt kulturer skiljer sig på och hur dessa skillnader påverkar reaktioner, icke-verbalt beteende, tänkande, uttalanden, samarbete, konflikter, integration, etc. Gruppers funktion med avseende på ledarskap, roller och makt.

Närvaro

Obligatorisk närvaro under grupparbeten och seminarier.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Berlin, J., Carlström, E. & Sandberg, H. (2009). Team i vård, behandling och omsorg: erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur.

Bunkholdt, V. (2004). Psykologi: en introduktion för sjuksköterskor, socialarbetare och övrig vårdpersonal. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap. 1-8, 10-11, 13-14. (240s)

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. (5. uppl.). Stockholm: Natur och Kultur. Inledning samt kap. 1-16. (178s)

Ehrenberg, A. & Edberg, A. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 147-178 (31s)

Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 89-146 (57s)

Lennéer Axelson, B. & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi: Stockholm: Natur & Kultur.

Wheelan, S. A. (2013). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Östberg, K. & Eriksson, L. (2009). Mobbning på arbetsplatsen handbok i konsten att slå tillbaka med hedern i behåll. Malmö: Liber.

Artikelsamling

Referenslitteratur:
Erikson, E.H. (2004). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur.

Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.) (2014). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Hwang, P. & Nilsson, B. (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och kultur.

Strömberg, H. & Eriksson, H. (Red.). (2010). Genusperspektiv på vård och omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Förkunskaper

Samtliga kurser termin 1-4.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbeten. Självstudier. Seminarier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:23