Sjukskötare – Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

Kurskod VA144314
Studiepoäng 16 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– tillämpa teoretiska kunskaper kring olika medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd för att bedöma behov av omvårdnad samt planera, genomföra dokumentera och utvärdera omvårdnadsåtgärder
– tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma
– tillämpa teoretiska kunskaper om riskfaktorer för uppkomst av sår, olika typer av sår, sårläkningsprocessen, läkningshämmande faktorer samt behandling av olika typer av sår
– tillämpa teoretiska kunskaper om faktorer som kan påverka patienters näringsstatus och syra-bas- och vätskebalans, genomföra grundläggande bedömning vid rubbningar i syra-bas- respektive vätskebalans samt förklara varför och när enteral respektive parenteral nutrition är lämpligt att tillämpa
– tillämpa teoretisk kunskap om medicinsk-tekniskutrustning, krav på teknisk säkerhet och olika typer av märkning/standarder samt risker med medicinskteknisk utrusning (inkl. grunder i ellära) i vården samt reflektera över den teknologiska vårdmiljöns betydelse för patienten och närstående
– visa på förmåga att informera om och förbereda patienter för olika typer av undersökningar och behandlingar som genomförs på radiologisk avdelning samt kunna redogöra för risker med olika typer av radiologiska undersöknings- och behandlingsmetoder
– självständigt genomföra ankomstsamtal samt dokumentera väsentlig data; identifiera individuella behov/risker/resurser (statusbedömning objektivt och subjektivt) i syfte att, tillsammans med tillgänglig evidens, upprätta och dokumentera plan för patienters omvårdnad; dokumentera utförda omvårdnadsåtgärder och/eller uppföljning av omvårdnadsåtgärder; sammanställa omvårdnadsepikris med väsentlig data
– utifrån aktuell kontext, identifiera patienters och närståendes upplevelse av hälsa och sjukdom, behovet av information/handledning/samtal samt tillvarata patienters och närståendes resurser i syfte att öka delaktighet i vården
– utifrån aktuell kontext, identifiera patienters behov av egenvård, handleda patienter i egenvård inkl. informera om hemvårdsföreskrifter efter undersökning/behandling/ingrepp
– reflektera över sjukskötarens roll som arbetsledare och identifiera egna resurser och behov som blivande arbetsledare samt tillvarata arbetslagets och andras kunskaper och genom teamsamverkan och samverkan med andra instanser bidra till helhets- och säker vård av patienten
– kritiskt reflektera kring dokument som styr verksamheten såsom värdegrund, policy, lagstiftning, strategier och dylikt samt dess tillämpning i verksamheten
– utföra olika vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktisk tillämpning samt förutse komplikationer och eventuella felkällor
– tillämpa läkemedelsräkning och verkställa läkemedelsordinationer enligt rådande föreskrifter med patientens och egen säkerhet i fokus samt iaktta läkemedlens effekter och biverkningar
– visa förmåga att ta egna initiativ/komma med förslag som kan upprätthålla/förbättra omvårdnad, patientens och/eller närståendes situation och/eller verksamheten samt i samverkan med andra i efterhand utvärdera erfarenheter (nivå: mycket god måluppfyllelse enl AssCE)
– visa etisk medvetenhet genom att visa förmåga att analysera situationer och väga in relevanta aspekter som patientens självbestämmande, informerat samtycke och vårdpersonalens ställningstaganden i olika situationer (nivå: mycket god måluppfyllelse enl AssCE)
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera situationer som kan äventyra patienters/närståendes/personals säkerhet (ex smitt-/fallrisk, komplikationer, förväxlingar, utrymning) och kunna redogöra för författningar och aktuella kunskaper beträffande avvikelser/säkerhetsmedvetande
– visa förmåga till självkritik, inse egna styrkor och utvecklingspotential och visa ansvar för eget lärande och utveckling, liksom ta rätt på och följa föreskrifter och styrdokument, visa noggrannhet, pålitlighet och omdöme samt prioritera och slutföra åtaganden.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment
Moment 1 (0,5 sp): Läkemedelsräkning (omvandling, tabletter, injektioner, infusioner och spädning, vikt/volymprocent, gas).
Moment 2 (2,5 sp): Praktiska övningar i form av simulatorövningar och enskilda praktiska moment inkluderat teori och praktik kring vårdtekniska moment (sondsättning, parenteral och enteral nutrition, subkutan venport, central venport).
Moment 3 (12 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 4 (1,5 sp): Teoretiskt arbete kopplat till praktiken (VFU-uppgift)

I kursen tillämpas teoretiska kunskaper om patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör bukspottskörtel, gallvägar, lever och njurar. I kursen ingår också tillämpning av kunskaper kring patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid neurologiska och neurokirurgiska symtom och sjukdomstillstånd liksom sår. I kursen tillämpas om möjligt även kunskaper om akutsjukvård, radiologi och medicinteknisk säkerhet, liksom parenteral och enteral nutrition samt syra-bas- och vätskebalans.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och reflektionstillfälle. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart. För närvaro under VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Moment 1: Skriftlig examination där 100% korrekta svar är en förutsättning för vitsordet godkänt. Godkänt vitsord i momentet är en förutsättning för att genomföra VFU.
Moment 2: Aktivt deltagande. Praktisk och skriftlig examination. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra VFU.
Moment 3: Aktivt deltagande i VFU och reflektionstillfälle. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetsledningsdokument.
Moment 4: Inlämningsuppgift.

Kurslitteratur och studiematerial

Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber. s. 33-58, 163-206, 212, 471-498. (97s). Bibliotekskatalogen
Björkman, A. (2009). Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (311s). Bibliotekskatalogen
Vårdhandboken. [www] Hämtat 9.4 2014. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Central venkateter; Hjärt-lungräddning; Medicinteknisk utrustning för tillförsel av läkemedel, infusioner och sondnäring; Medicintekniska produkter; Magsköljning; Märkning av in- och utfartsvägar; Nutrition enteral; Nutrition parenteral; Sonder, inläggning och skötsel; Subkutan venport; Sårbehandling
Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.) (2012). Kirurgiska sjukdomar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Andrén-Sandberg, Å. (2005). Innan bakjouren kommit: riktlinjer för akut omhändertagande av svårt skadade på akutmottagningen. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Brunner, L.S. & Smeltzer, S.C.O. (red.) (2008). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (11. ed. eller senare upplaga) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Bibliotekskatalogen

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Henriksson, O. & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Jacobson, B. & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Eller den senare versionen:
Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (2006). Jacobsons Medicin och teknik. (5. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Lindholm, C. (2012). Sår. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (490s). Bibliotekskatalogen
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Material vid praktiska övningar

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt visat minst goda kunskaper i förhållande till lärandemålen i kursen Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar. Självstudier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Reflektionstillfälle.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:49