Sjukskötare – Pedagogik och ledarskap

Kurskod VA144213
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
Del 1 pedagogisk utveckling:
– Redogöra inlärningsteoretiskt för hur inlärningskanaler och kontext påverkar lärandet
– Åskådliggöra hur motivation och målsättning påverkar förutsättningarna för lärandet
– Visa insikt i kommunikativa strategier för att skapa en patientsituation, där patientens eget bemäktigande förstärks
– Kunna tillämpa lärande och kommunikation till konkreta patientsituationer, och på basen av dessa kopplingar börja utveckla egna pedagogiska verktyg och strategier för att hantera patientundervisningssituationen

Del 2 utvecklandet av ledarskapsfärdigheter:
– Förklara ledarskapets betydelse för personal och arbetsgrupper samt kunna analysera och utveckla strategier för att initiera och leda förändringsarbete inom omvårdnad och personalutveckling utifrån verksamhetens behov.
– Redogöra för ledarskapets ideologier och ledarstilar.
– Beskriva de egenskaper som utmärker en bra ledare samt illustrera betydelsen av hur ledarskapet påverkar gruppen.
– Redogöra för konflikthanterande strategier för att kunna använda sig av gruppens rörelse och kraft på rätt sätt

Innehåll

Kursen är indelad i 2 delkurser
Delkurs 1: Pedagogisk utveckling 3 sp. Under kursen bearbetas olika pedagogiska teorier om lärande och strategier för information och undervisning. Likaså bearbetas olika lärandestrategier för att positivt stärka personalens motivation, vilja och mod att utveckla personliga kvaliteter och professionell kompetens.
Delkurs 2: Utvecklandet av ledarskapsfärdigheter 4,5 sp. För att belysa de särskilda förutsättningar som gäller för ledarskap inom omvårdnadsteori analyseras organisation och ledarskap.

Närvaro

Obligatorisk närvaro under seminarier, basgruppsarbete och redovisning av enskilda arbeten.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Hemtentamen. Inlämningsuppgift. Grupptentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Eide, T. & Eide H. (2006). Kommunikation i praktiken: relationer, samspel och etik inom socialt arbete, va?rd och omsorg. Malmo?: Liber. (kap. 1-2, 6-13) Bibliotekskatalogen
Klang Söderkvist, B. (red.) (2008). Patientundervisning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (kap. 1-3, 7-8, 10-11). Bibliotekskatalogen
Lambert, V., Long, T. & Kelleher, D. (2012). Communication skills for children’s nurses. Maidenhead: Open University Press. (kap. 2-7) Bibliotekskatalogen
Lenne?er-Axelson, B. & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. (4. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. (sid. 17-34, 63, 134-152, 207, 227) Bibliotekskatalogen
Ljungström, K. & Sagerberg, T. (2012). Konflikter på jobbet?: om vardagslivets konflikter och hur de kan hanteras. (2. uppl.) Stockholm: Liber. (Kap. 1-12) Bibliotekskatalogen
Lundin, K. & Sandström, B. (2010). Ledarskap inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. (kap. 1-2, 4-11) Bibliotekskatalogen
Nilsson, B. & Waldemarson, A?K. (2007). Kommunikation: samspel mellan ma?nniskor. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (kap. 2-3, 5-9) Bibliotekskatalogen
Ohlson, L. (2011). Pedagogiskt ledarskap. (4. uppl.) Stockholm: Liber. (kap. 1-3) Bibliotekskatalogen
Sharp, L. (2012). Effektiv kommunikation för säkrare vård. Lund: Studentlitteratur. (kap. 2-4, 7-9) Bibliotekskatalogen
Tveiten, S. (2014). Yrkesmässig handledning – mer än ord. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (kap. 8) Bibliotekskatalogen

Referensmaterial

Aru, A?S. (2003). Organisation och ledarskap. Malmo?: Gleerup. Bibliotekskatalogen
Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan: om barns minne och utveckling. Stockholm: Natur & Kultur. Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Artiklar och texter.

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1-3 skall vara godkända.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar. Gästföreläsare. Patientfall. Grupparbete. Seminarium. Självstudier. Hemtentamen.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:49