Sjukskötare – Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

Kurskod VA144212
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– Redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd
– Beskriva principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma
– Redogöra för riskfaktorer för uppkomst av sår, olika typer av sår, sårläkningsprocessen, läkningshämmande faktorer samt behandling av olika typer av sår
– Beskriva faktorer som kan påverka patienters näringsstatus och syra-bas- och vätskebalans, ha förmåga att genomföra grundläggande diagnostisering vid rubbningar i syra-bas- respektive vätskebalans samt förklara varför och när enteral respektive parenteral nutrition är lämpligt att tillämpa
– Definiera medicinsk-tekniskutrustning, redogöra för krav på teknisk säkerhet och förklara olika typer av märkning/standarder samt identifiera risker med medicinskteknisk utrusning (inkl. grunder i ellära) i vården
– Informera om och förbereda patienter för olika typer av undersökningar och behandlingar som genomförs på radiologisk avdelning samt kunna redogöra för risker med olika typer av radiologiska undersöknings- och behandlingsmetoder

Innehåll

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör bukspottskörtel, gallvägar, lever och njurar. I kursen ingår också patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid neurologiska och neurokirurgiska symtom och sjukdomstillstånd, liksom prevention, bedömning och behandling av olika typer av sår. I kursen studeras även traumatologi och akutsjukvård prehospitalt och på vårdinrättning, liksom radiologi och medicinteknisk säkerhet. Kursen omfattar också parenteral och enteral nutrition samt syra-bas- och vätskebalans. I kursen ingår 1 sp tillämpad farmakologi.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt vid arbete med patientfall, arbete i grupp och seminarium.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Aktivt deltagande i arbete med patientfall/arbete i grupp. Seminarium, där studerande uppvisar minst goda kunskaper i förhållande till lärandemål. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra efterföljande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 1. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 33-58, 163-206, 351-394, 447-498. (168s). Bibliotekskatalogen
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. 2. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 85-102, 189-258, 381-400. (107s). Bibliotekskatalogen
Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.) (2012). Kirurgiska sjukdomar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 11-29, 41-66, 75-90, 117-120, 169-198, 221-225, 431-457, 521-533. (143s). Bibliotekskatalogen
Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.9-41, 234-238, 272-317, 453-517, 590-641. (258s.) Bibliotekskatalogen
Henriksson, O. & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans: lärobok om vatten-, elektrolyt och syra-basbalans. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Jacobson, B. & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. (3. uppl.) Stockholm: Svenska fören. för medicinsk teknik och fysik. s.33-58. (25s). Bibliotekskatalogen
Eller den senare versionen:
Svensk förening för medicinsk teknik och fysik (2006). Jacobsons Medicin och teknik. (5. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 535-552. (17s).
Lindholm, C. (2012). Sår. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 107-117, 197-204, 239-254 (35s). Bibliotekskatalogen
Vårdhandboken. [www] Hämtat 30.3.2015. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Medicintekniska produkter; Medicinteknisk utrustning för tillförsel av läkemedel, infusioner och sondnäring
Artikelsamling.
Referenslitteratur:
Brunner, L.S. & Smeltzer, S.C.O. (red.) (2008). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (11. ed. eller senare) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Bibliotekskatalogen
Elmqvist, C. & Almerud Österberg, S. (red.) (2014). Akut omhändertagande av trauma: på skadeplats och akutmottagning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Gottberg, K. (red.) (2015). Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Grefberg, N. (red.). (2013). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. (5. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. (5. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1 och Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Patientfall (arbete enskilt och i grupp). Föreläsningar. Examinerande seminarium. Självstudier. Även andra arbetsformer kan ingå, vilket ansvarig lärare informerar om i samband med kursstart.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav skall vara godkända inom de senaste 5 åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:21