Sjukskötare – Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

Kurskod VA143312
Studiepoäng 16 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

– tillämpa teoretiska kunskaper kring olika medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd för att bedöma behov av omvårdnad samt planera, genomföra dokumentera och utvärdera omvårdnadsåtgärder
– tillämpa teoretiska kunskaper om allmän pre- och postoperativ omvårdnad, vanligt förekommande postoperativa komplikationer samt prevention, behandling och omvårdnad av dessa
– tillämpa riktlinjer och teoretisk kunskap om specifik omvårdnad i samband med dagkirurgi
– tillämpa teoretisk kunskap om den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt, metoder för bedömning av symtom samt interventioner för symtomkontroll, samt teamarbetets och kommunikationens betydelse för den goda palliativa vården
– tillämpa teoretisk kunskap om faktorer av betydelse för patienters smärtupplevelse, metoder för bedömning av patienters smärta, samt metoder för smärtlindring
– utifrån aktuell kontext, identifiera patienters och närståendes upplevelse av hälsa och sjukdom, behovet av information/handledning/samtal samt tillvarata patienters och närståendes resurser i syfte att öka delaktighet i vården
– utifrån aktuell kontext, identifiera patienters behov av egenvård, handleda patienter i egenvård inkl. informera om hemvårdsföreskrifter efter undersökning/behandling/kirurgiskt ingrepp
– självständigt genomföra ankomstsamtal samt dokumentera väsentlig data; identifiera individuella behov/risker/resurser (statusbedömning objektivt och subjektivt) i syfte att, tillsammans med tillgänglig evidens, upprätta och dokumentera plan för patienters omvårdnad; dokumentera utförda omvårdnadsåtgärder och/eller uppföljning av omvårdnadsåtgärder; sammanställa omvårdnadsepikris med väsentlig data
– under handledning planera, organisera, prioritera, genomföra och rapportera det dagliga arbetet i samarbete med andra yrkeskategorier
– utföra olika vårdtekniska moment enligt rådande föreskrifter, kunna redogöra för praktiska tillämpning samt förutse komplikationer och eventuella felkällor
– tillämpa läkemedelsräkning och verkställa läkemedelsordinationer enligt rådande föreskrifter med patientens och egen säkerhet i fokus samt iaktta läkemedlens effekter och biverkningar
– visa förmåga att ta egna initiativ/komma med förslag som kan upprätthålla/förbättra omvårdnad, patientens och/eller närståendes situation och/eller verksamheten
– visa omsorg och respekt för patientens självbestämmande, integritet, sociala och kulturella situation; visa öppenhet mod och hänsyn till olika värderingar
– visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera situationer som kan äventyra patienters/närståendes/personals säkerhet (ex smitt-/fallrisk, komplikationer, förväxlingar, utrymning)
– visa förmåga till självkritik, inse egna styrkor och utvecklingspotential, visa ansvar för eget lärande och utveckling samt visa noggrannhet, pålitlighet och omdöme

Innehåll

Kursen är indelad i fyra moment
Moment 1 (0,5 sp): Läkemedelsräkning (omvandling, tabletter, injektioner, infusioner och spädning)
Moment 2 (2,5 sp): Praktiska övningar i form av simulatorövningar och enskilda praktiska moment inkluderat teori och praktik kring vårdtekniska moment (venprovtagning, perifer venkateter, intravenösa injektioner och infusioner, syrgasbehandling, nebulisering, rensugning av luftvägar, vård av patient med trakeostomi, katetrisering av urinvägarna, administrering av blodprodukter samt sårdränage)
Moment 3 (12 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 4 (1,5 sp): Teoretiskt arbete kopplat till praktiken (VFU-uppgift)

I kursen tillämpas teoretiska kunskaper gällande patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör cirkulationssystemet, mag-tarmkanalen och rörelseapparaten samt vid vanligt förekommande blod- och tumörsjukdomar. Kursen omfattar också tillämpning av kunskaper gällande patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid KOL, astma och allergi samt allmän pre- och postoperativ vård inklusive vanligt förekommande komplikationer i samband med kirurgi. I kursen ingår även tillämpning av riktlinjer och omvårdnad vid dagkirurgi, palliativ vård och smärtproblematik.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och reflektionstillfälle. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart. För närvaro under VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Moment 1: Skriftlig examination där 100% korrekta svar är en förutsättning för vitsordet godkänt. Godkänt vitsord i momentet är en förutsättning för att genomföra VFU.
Moment 2: Aktivt deltagande. Praktisk och skriftlig examination. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra VFU.
Moment 3: Inlämningsuppgift.
Moment 4: Aktivt deltagande i VFU och reflektionstillfälle. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 1. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 136-145; 148-149; 321-328; 405-426 (21s). Bibliotekskatalogen

Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 2. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 77-80 (4s). Bibliotekskatalogen

Björkman, A. & Hagberg, M. (2014). Läkemedelsräkning för sjuksköterskor. (5. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (204s). Bibliotekskatalogen

Vårdhandboken. [www] Hämtat 9.4.2015. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Andningsvård; Avancerad postoperativ smärtbehandling och kateterbaserad smärtbehandling vid svåra smärttillstånd; Blodprov, venös provtagning; Blåsövervakning vid sjukhusvård; EKG; Katetrisering av urinblåsa; Oxygenbehandling; Orörlighet, komplikationer; Perifer ven kateter; Smärtskattning av akut och postoperativ smärta; Sugning av luftvägar; Suturer och suturtagning; Sårbehandling; Trakeostomi; Transfusion av blodkomponenter; Vård i livet slutskede och dödsfall

Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 1. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen

Almås, H., Stubberud, D-G. & Gronseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad 2. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen

Andershed, B., Ternestedt, B. & Håkanson, C. (red.) (2013). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.) (2012). Kirurgiska sjukdomar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Brunner, L.S. & Smeltzer, S.C.O. (red.). (2008). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (11. ed. eller senare) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Bibliotekskatalogen

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (512s). Bibliotekskatalogen

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Lindholm, C. (2012). Sår. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Material vid praktiska övningar

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1 och 2 samt visat minst goda kunskaper i förhållande till lärandemålen i kursen Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Praktiska övningar. Självstudier. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Reflektionstillfälle.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:30