Sjukskötare – Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 3

Kurskod VA143211
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– redogöra för begrepp relevanta för kvantitativ metod inklusive grundläggande statistiska begrepp och tester
– tillgodogöra sig och kritiskt granska kvantitativa forskningsresultat inkl. beakta forskningsetiska riktlinjer i samband med kvantitativ metod
– själv genomföra statistiska beräkningar genom att tillämpa programvara för bearbetning av statistiska datamaterial samt tolka och kritiskt granska resultat
– redogöra för omvårdnadsteoriers utveckling, begrepp och användning
– identifiera, sammanfatta och jämföra innehåll och budskap i olika teorier och teorimodeller inom omvårdnad
– reflektera över omvårdnadsteori som referensram för vård samt i forskning och utveckling

Innehåll

Kursen är indelad i 2 delkurser.
Delkurs 1: Kvantitativ metod 3 sp
Studerade fördjupar sig i kvantitativa omvårdnadsartiklar och reflekterar kring kvantitativ forskningsdesign; upplägg, styrkor och svagheter. I kursen ingår även grundläggande statistik och studerande får bekanta sig med statistiskt dataprogram.
Delkurs 2: Omvårdnadsteorier 3 sp
Introduktion till omvårdnadsteorier, historiskt perspektiv och aktuella internationella strömningar genom föreläsning. Fördjupning i ett urval vårdtänkare och teoretiska modeller i syfte att jämföra, beskriva och analysera skillnader och likheter, vilket sker i form av eget arbete samt presentationer i klass. Under kursen fördjupas insikter och förståelse för utvärdering och analys av omvårdnadsteorier samt omvårdnadsteori som referensram för vårdande och vårdarbete samt i forskning och utveckling i grupp och genom seminarier.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med introduktion till delkurserna, under seminarier, grupparbeten och övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Delkurs 1: Grupparbete – utformning av poster och abstract. Seminarier med visuell och muntlig presentation.
Delkurs 2: Grupparbete. Deltagande i övningar i datasal. Seminarium. Tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Alligood, M.R. & Marriner-Tomey, A. (red.) (2014). Nursing theorists and their work. (8. ed. eller tidigare) Maryland Heights, Mo.: Mosby. (valda delar) Bibliotekskatalogen
Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Bidstrup Jörgensen, B. & Östergaard Stenfeldt, V. (red.). (2012). Omvårdnadsteori som referensram i forskning och utveckling. Stockholm: Liber. (212s) Bibliotekskatalogen
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (302s) Bibliotekskatalogen
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber. s. 148-156, 189-202, 223-254. (42s) Bibliotekskatalogen
Wiklund Gustin L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. (343s.) Bibliotekskatalogen
Övrig relevant litteratur (primärkällor om omvårdnadsteorin) samt artikelsamling

Referenslitteratur:
Björk, J. (2011). Praktisk statistik för medicin och hälsa. Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare. 3. uppl. Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (303s) Bibliotekskatalogen
Jahren-Kristoffersen, N. (red). (1998). Allmän omvårdnad 1. Stockholm: Liber. Kap 5 och 6. Bibliotekskatalogen
Kristoffersen-Jahren, N., Nortvedt, F. & Skaug, E-A. (red.). (2006). Grundläggande omvårdnad 4. Stockholm: Liber. Kap. 23. Bibliotekskatalogen
Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Databaserat statistikprogram

Förkunskaper

Kurserna Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1 och 2.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Delkurs 1: Föreläsningar. Arbete enskilt och i grupp vari ingår instudering av omvårdnadsteoriers budskap samt upphovsmännens bibliografier.
Delkurs 2: Föreläsningar. Arbete enskilt och i grupp. Bearbetning av kvantitativ data och övningar i SPSS (eller motsvarande dataprogram).

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:17