Sjukskötare – Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

Kurskod VA143209
Studiepoäng 7 1/2
Goals

Efter avslutad kurs ska studerande visa förmåga att kunna
– Redogöra för patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd
– Redogöra för allmän pre- och postoperativ omvårdnad liksom riktlinjer och specifik omvårdnad i samband med dagkirurgi
– Redogöra för vanligt förekommande postoperativa komplikationer samt prevention, behandling och omvårdnad av dessa
– Redogöra för faktorer av betydelse för patientens smärtupplevelse, metoder för bedömning av patienters smärtupplevelse, samt metoder för smärtlindring inom aktuellt kontext
– Redogöra för den palliativa vårdens filosofi och förhållningssätt, metoder för bedömning av symtom samt interventioner för symtomkontroll, samt temarbetets och kommunikationens betydelse för den goda palliativa vården

Contents

Kursen omfattar patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad samt prevention och rehabilitering vid vanligt förekommande medicinska, kirurgiska och akuta symtom och sjukdomstillstånd som berör cirkulationssystemet, mag-tarmkanalen och rörelseapparaten samt vid vanligt förekommande blod- och tumörsjukdomar. Kursen omfattar också patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling, omvårdnad och egenvård vid KOL, astma och allergi samt pre- och postoperativ vård inklusive vanligt förekommande komplikationer. I kursen ingår även riktlinjer och omvårdnad vid dagkirurgi, palliativ vård och smärta. I kursen studeras 1 sp tillämpad farmakologi.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt vid arbete med patientfall, arbete i grupp och seminarium.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Aktivt deltagande i arbete med patientfall/arbete i grupp. Seminarium, där studerande uppvisar minst goda kunskaper i förhållande till lärandemål. Goda kunskaper i förhållande till lärandemålen ska uppvisas för att studerande ska ha rätt att genomföra efterföljande verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Skriftlig tentamen.

Material

Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 105-185, 207-393, 405-446. (300s). Bibliotekskatalogen
Almås, H., Stubberud, D-G. & Grønseth, R. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad. 2. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 103-188, 401-517. (202s). Bibliotekskatalogen
Andersson, R., Jeppsson, B. & Rydholm, A. (red.). (2012). Kirurgiska sjukdomar. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 31-225, 251-430, 523-534 (386s). Bibliotekskatalogen
Edberg, A. & Wijk, H. (red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 115-136, 793-835. (63s). Bibliotekskatalogen
Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad, behandling. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.81-240, 319-451, 661-723. (353s). Bibliotekskatalogen
Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 327-354. (28s). Bibliotekskatalogen
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.). (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s.107-118, 157-230, 327-332, 401-432. (120s). Bibliotekskatalogen
Biografi/skönlitterär bok inom ämnet palliativ vård.
Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Andershed, B., Ternestedt, B. & Håkanson, C. (red.). (2013). Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Brunner, L.S. & Smeltzer, S.C.O. (red.). (2008). Brunner & Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. (11. ed. eller senare) Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins. Bibliotekskatalogen
Fridlund, B., Malm, D. & Mårtensson, J. (red.). (2012). Kardiologisk omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Grefberg, N. (red.). (2013). Medicinboken: orsak, symtom, diagnostik, behandling. (5. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Hellbom, M. & Thomé, B. (red.). (2011). Perspektiv på onkologisk vård. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Hommel, A. & Bååth, C. (red.) (2013). Ortopedisk vård och rehabilitering. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Johansson, Å. (2014). Att möta döden: omvårdnad vid livets slut. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Järhult, J. & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken: vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar. (5. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Lindholm, C. (2012). Sår. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Molin, B., Lund, I. & Lundeberg, S. (2010). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Stokke, O., Hagve, T. & Bjuväng, A. (red.) (2011). Undersökningar vid sjukdom. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Wikström, J. (2012). Akutsjukvård: handläggning av patienter med akut sjukdom eller skada. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Prerequisite

Samtliga kurser från termin 1 och 2.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Patientfall (arbete enskilt och i grupp). Föreläsningar. Examinerande seminarium. Självstudier. Även andra arbetsformer kan ingå, vilket ansvarig lärare informerar om i samband med kursstart.

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 18:08