Sjukskötare – Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

Kurskod VA142310
Studiepoäng 7 1/2
Goals

Efter avslutad kurs ska studerande visa förmåga att kunna
– tillämpa teoretiska kunskaper kring åldrandet och långvariga sjukdomstillstånd för att bedöma behov av omvårdnad samt kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnadsåtgärder i samråd med patienten och/eller närstående
– exemplifiera och reflektera över vanligt förekommande fysiska och psykiska reaktioner i samband med långvariga sjukdomstillstånd
– exemplifiera och reflektera över vikten av personcentrerad vård och tvärprofessionellt samarbete i samband med långvariga sjukdomstillstånd
– utifrån teoretisk kunskap, observation och samtal med patienten och/eller dess närstående, identifiera omvårdnadsproblem relaterat till aktivitet, rörelse och rörlighet; trötthet, vila och sömn; smärta samt kommunikation, samt kunna ge förslag på lämpliga omvårdnadsåtgärder
– tillämpa teoretiska kunskaper kring smittvägar; antimikrobiella läkemedel och resistensutveckling; provtagning och diagnostisering i samband med infektionssjukdomar; vårdhygien och vårdrelaterade infektioner samt omvårdnad i samband med infektionssjukdom
– reflektera över den äldre patientens läkemedelsbehandling samt ha förmågan att beräkna läkemedelsdoser (perorala läkemedel och injektioner) samt verkställa läkemedelsordinationer (enterala läkemedel samt subkutana injektioner) på ett korrekt sätt med patientsäkerhet i fokus

Contents

Kursen är indelad i tre moment.
Moment 1 (1 sp): Läkemedelsräkning (perorala läkemedel samt injektioner)
Moment 2 (6 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 3 (0,5 sp): Teoretiskt arbete kopplat till verksamhetsförlagd utbildning (VFU-uppgift)

Långvariga sjukdomstillstånd som berörs är ateroskleros, hyperlipidemi, hypertoni, cerebrovaskulär sjukdom, diabetes, osteoporos och metabol skelettsjukdom, urinvägssjukdom, förstoppning, förvirring och demenssjukdom.

Attendance

Obligatorisk närvaro vid introduktionstillfället samt vid reflektionstillfället. För närvaro under VFU, se gällande direktiv.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Tentamen i läkemedelsräkning. VFU-uppgift. Aktivt deltagande i verksamhetsförlagd praktik och efterföljande reflektionstillfälle. För bedömning av verksamhetsförlagd praktik, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Material

Björkman, A. & Hagberg, M. (2014). Läkemedelsräkning för sjuksköterskor. (5. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (204s). Bibliotekskatalogen
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 45-63 (19s). Bibliotekskatalogen
Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Theorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken. Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (256s).
Bibliotekskatalogen
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 47-146 (100s). Bibliotekskatalogen

Referenslitteratur:
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. 1. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. 2. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Edberg, A. (red.) (2011). Att möta personer med demens. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Edvardsson, D. (red.) (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Ericson, E. & Ericson, T. (2008). Illustrerade medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Jönsson, A. (red.) (2012). Stroke: patienters, närståendes och vårdares perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Kirkevold, M., Brotkorb, K & Hylen Ranhoff, A. (red.). (2010). Geriatrisk omvårdnad. God omsorg och vård till den äldre. Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Larsson, M. & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Melhus, Å. (2013). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bibliotekskatalogen
Molin, B., Lund, I. & Lundeberg, S. (2010). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Norberg, A., Lundman, B. & Santamäki-Fischer, R. (2012). Det goda åldrandet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.) (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber.
Bibliotekskatalogen
Skafjeld, A. & Graue, M. (red.) (2013). Diabetes: förebyggande arbete, behandling och uppföljning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Weston, D. (2013). Vårdhygien för sjuksköterskor: med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Vårdhandboken. [www] Hämtat 18.11.2014. http://www.vardhandboken.se/.
Kap: Afasi, dysartri, dysfagi – vård och bemötande; Bemötande av personer med funktionsnedsättning; Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv; Fallprevention; Förstoppning; Hörselnedsättning och rehabilitering; Infektioner i magtarmkanalen; Orörlighet, komplikationer; Smitta och smittspridning; Trycksår.

Prerequisite

Samtliga kurser från termin 1 och Grundläggande omvårdnad. Studerande ska också ha uppvisat grundläggande kunskaper i kurserna Den äldre människan samt Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordet – U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Teaching methods

Föreläsningar. Praktiska övningar. VFU inkl. VFU-uppgift och reflektionstillfälle.

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 18:41