Sjukskötare – Grundläggande omvårdnad

Kurskod VA142304
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– Självständigt och tillsammans med patienten och/eller närstående identifiera grundläggande vårdbehov samt genom god omvårdnad möta upp mot behoven
– Identifiera patientens resurser och stödja patienten att nyttja sin egen kapacitet
– Redogöra för och exemplifiera begreppet personcentrerad omvårdnad
– Tillämpa teoretiska kunskaper i kommunikation samt att i omvårdnadsarbetet och i samtal med patient och närstående visa respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet liksom för olika värderingar och trosuppfattningar
– Beskriva grundläggande orsaker till och symtom vid cirkulations- och andningsbesvär, patienters upplevelser vid cirkulationssjudomar och andnöd samt hur sjukskötaren hjälper patienten när cirkulationen och/eller andningen sviktar
– Definiera normal kroppstemperatur samt avvikelser, liksom redogöra för omvårdnadsbehov och åtgärder vid feber
– Redogöra för faktorer som påverkar nutritionsstatus, orsaker till ätproblem och felnäring samt exemplifiera hur malnutrition kan åtgärdas alternativt stimulera till att gott näringstillstånd bibehålls
– Redogöra för vanliga förändringar och sjukdomar som kan uppstå i munhålan och dess omgivande vävnader, hur bedömning av munhälsan kan utföras samt åtgärder vid munhälsoproblem
– Redogöra för vanliga orsaker till hudbesvär, tecken och symtom vid olika tillstånd i huden samt grundläggande omvårdnadsåtgärder vid hudsjukdomar
– Redogöra för normal urin- och tarmfunktion och eventuella störningar i funktionen, beskriva vanliga symtom från urinvägarna och magtarmkanalen samt grundläggande omvårdnadsåtgärder i samband med urinvägssymtom och symtom från magtarmkanalen
– Genomföra grundläggande bedömningar av patienters cirkulation, respiration, kroppstemperatur, elimination, respektive nutritions- och hudstatus, kunna identifiera normaltillstånd och avvikelser samt eventuella felkällor
– Kunna redogöra för och ha förmåga att tillämpa grundläggande farmakologiska, hygieniska och ergonomiska principer

Innehåll

Kursen är indelad i tre delmoment.
Moment 1 (0,75 sp): Teori och praktiska övningar kring grundläggande vårdtekniska moment (blodtrycksmätning, pulskontroll, andningsövervakning, subkutana och intramuskulära injektioner, kapillärprovtagning, temperaturmätning, urin- och fecesprovtagning).
Moment 2 (6 sp): Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Moment 3 (0,75 sp): Teoretiskt arbete kopplat till VFU (VFU-uppgift)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.
För närvaro under VFU, se gällande direktiv.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Tentamen. Aktivt deltagande i praktiska övningar, verksamhetsförlagd utbildning och efterföljande reflektionstillfälle. För bedömning av verksamhetsförlagd utbildning, se gällande kvalitetsledningsdokument.

Kurslitteratur och studiematerial

Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 207-382, 538-556, 592-675. (278s). Bibliotekskatalogen
Ekman, I. (red.) (2014). Personcentrering i hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. (1. uppl.) Stockholm: Liber. s. 7-112. (106s). Bibliotekskatalogen
Vårdhandboken. [www] Hämtat 12.10 2011. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Andningsvård; Blodprov – kapillär provtagning; Blodtrycksmätning; Förstoppning; Huddesinfektion; Injektioner – subcutan och intramuskulär; Lavemang; Livsmedelshygien – exempel känsliga moment; Munhälsa; Nutrition; Pulspalpation, pulsmätning; Temperaturmätning; Trycksår.
Artikelsamling

Referenslitteratur:
Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik – teori och praktik. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Birkler, J. (2011). Etiskt hantverk. Att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad. Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Björkman, E. & Karlsson, K. (2014). Medicinsk teknik för sjuksköterskor: material, metod, ansvar. (4. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Fioretos, I., Hansson, K. & Nilsson, G. (2013). Vårdmöten. Kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Friberg, F., Öhlén, J. & Edberg, A. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Skolin, I. (2010). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik. (1. uppl.) Stockholm: Norstedt.
Bibliotekskatalogen
Stål, R. (red.) (2008). Vårdkommunikation i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Vårdhandboken. [www] Hämtat 12.10 2013. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Basala hygienrutiner och personalhygien; Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, HBT-perspektiv; Bemötande i vård och omsorg, patientperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv; Blodburen smitta; Multitesistenta bakterier; Patientens personliga hygien; Smitta och smittspridning; Smutstvätt; Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal; Sängen, vårdbädden; Sänggrindar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Material i samband med praktiska övningar

Förkunskaper

Omvårdnadens grunder. Yrkesorientering inom professionell omvårdnad. Grunder i medicinsk vetenskap.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsning. Praktiska övningar. VFU inkl. VFU-uppgift och reflektionstillfälle.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 12:36