Sjukskötare – Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 2

Kurskod VA142207
Studiepoäng 4 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– formulera problem, syfte och frågeställning som berör omvårdnad av den äldre människan
och/eller dess närstående och som kan besvaras utifrån kvalitativ metod
– motivera sitt ämnesval för en tänkt studie och utifrån relevant litteratur sätta in läsaren i
ämnet genom att skriva inledning och bakgrund till forskningsplan
– redogöra för möjligheter och begränsningar med kvalitativa undersökningsmetoder
– diskutera forskningsetiska ställningstaganden
– tillämpa forskningsprocessen genom att planera, genomföra och presentera och kritiskt
granska en projektplan i grupp

Innehåll

Kursen omfattar grunderna i att skriva en projektplan. Arbetet presenteras skriftligt med titel,
sökord (MeSH-termer), innehållsförteckning, inledning, bakgrund, problemformulering, syfte,
frågeställning, kvalitativ forskningsdesign och källförteckning. I kursen ingår också opponentskap.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Projektplan samt aktivt deltagande i seminarium inklusive respondentskap och opponentskap.

Kurslitteratur och studiematerial

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad.
Lund: Studentlitteratur. Kap. 2, 4-6, 9, 14, 31 (99s). Bibliotekskatalogen
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3.
uppl.) Stockholm: Liber. Kap. 1, 3-6, 11. (140s). Bibliotekskatalogen
SBU. (2012). Bilaga 10. Allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod. Stockholm: Statens
beredning för medicinsk utvärdering (SBU). [www]. Hämtat 17.11.14
http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/SBUsHandbok_Bilaga10.pdf
Referenslitteratur:
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ
metod. (2.uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (60s).
Bibliotekskatalogen
Friberg, F. (red.). (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.
Lund: Studentlitteratur. (154s). Bibliotekskatalogen
Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad.
Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Methods – Qualitative. (2014). [www]. Hämtat 17.11.2014.
http://gsociology.icaap.org/methods/qual.htm
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3.
uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Polit, D. F. & Beck, C. T. (Eds). (2010). Essentials of nursing research: appraising evidence for
nursing practice. (7th Ed.) Philadelphia PA: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
Bibliotekskatalogen
Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Förkunskaper

Samtliga kurser från termin 1.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbete. Internet användning. Seminarium.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 13:15