Sjukskötare – Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

Kurskod VA142206
Studiepoäng 7 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande
– kunna redogöra för symtom, diagnos, behandling, omvårdnad, rehabilitering samt preventiv vård i samband med vanliga långvariga sjukdomstillstånd och vanligt förekommande infektionssjukdomar
– kunna redogöra för omvårdnadsprocessen i syfte att systematiskt kunna identifiera behov, problem och resurser av relevans för omvårdnaden och för att anpassa valet av omvårdnadsåtgärder till individens behov
– kunna redogöra för vanligt förekommande fysiska och psykiska reaktioner i samband med långvariga sjukdomstillstånd
– ha förmåga att reflektera kring hur ålder, kön och etnicitet kan påverka vården och upplevelsen av långvariga sjukdomstillstånd
– kunna redogöra för mikroorganismernas samspel med människan; mikroorganismernas huvudgrupper och deras grundläggande egenskaper; normalflora; mikroorganismernas angrepp och kroppens försvar; smittvägar; antimikrobiella läkemedel och resistensutveckling; provtagning och diagnostisering i samband med infektionssjukdomar; vårdhygien och vårdrelaterade infektioner samt omvårdnad i samband med infektionssjukdom

Innehåll

Moment 1 (4,5sp): Långvariga sjukdomstillstånd inkl. ateroskleros, hyperlipidemi, hypertoni, cerebrovaskulär sjukdom, diabetes, osteoporos och metabol skelettsjukdom, urinvägssjukdom, förstoppning, förvirring och demenssjukdom. I kursen behandlas även omvårdnadsproblem relaterat till aktivitet, rörelse och rörlighet; trötthet, vila och sömn; smärta samt kommunikation.
Moment 2 (3sp): Grunder i immunologi och mikrobiologi, vanligt förekommande infektionssjukdomar samt sjukhushygien.

Närvaro

Obligatorisk närvaro i samband med arbete i grupp och vid praktiska övningar.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Seminarium. Tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad. 1. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 59-103, 395-404, 499-528. (84s). Bibliotekskatalogen
Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.). (2011). Klinisk omvårdnad. 2. (2. uppl.) Stockholm: Liber. s. 53-77, 259-380. (146s). Bibliotekskatalogen
Edberg, A. & Wijk, H. (red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 385-538, 749-792. (153s). Bibliotekskatalogen
Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Theorell-Ekstrand, I. (2013). Nya VIPS-boken. Välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (256s). Bibliotekskatalogen
Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.). (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 47-146 (100s). Bibliotekskatalogen
Ericson, E. & Ericson, T. (2008). Illustrerade medicinska sjukdomar: specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 43-78, 241-275, 545-589, 636-658, 725-741. (156s). Bibliotekskatalogen
Larsson, M. & Rundgren, Å. (2010). Geriatriska sjukdomar. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. s. 107-114, 167-204, 215-232, 295-326, 343-352. (111s). Bibliotekskatalogen
Weston, D. (2013). Vårdhygien för sjuksköterskor: med bakgrund i mikrobiologi och infektionssjukdomar. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Vårdhandboken. [www] Hämtat 27.11.2014. http://www.vardhandboken.se/.
Kap: Afasi, dysartri, dysfagi – vård och bemötande; Bemötande av personer med funktionsnedsättning; Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv; Fallprevention; Förstoppning; Hörselnedsättning och rehabilitering; Infektioner i magtarmkanalen; Orörlighet, komplikationer; Smitta och smittspridning; Trycksår.
Referenslitteratur:
Edberg, A. (red.). (2011). Att möta personer med demens. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Edvardsson, D. (red.). (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Jönsson, A. (red.). (2012). Stroke: patienters, närståendes och vårdares perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Kirkevold, M., Brotkorb, K & Hylen Ranhoff, A. (red.). (2010). Geriatrisk omvårdnad. God omsorg och vård till den äldre. Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Melhus, Å. (2013). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (491s). Bibliotekskatalogen
Molin, B., Lund, I. & Lundeberg, S. (2010). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Norberg, A., Lundman, B & Santamäki-Fischer, R. (2011). Det goda åldrandet. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Nordeng, H. & Spigset, O. (red.). (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen
Skafjeld, A. & Graue, M. (red.) (2013). Diabetes: förebyggande arbete, behandling och uppföljning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Förkunskaper

Samtliga kurser termin 1 samt kurserna Grundläggande omvårdnad och Den äldre människan.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, arbete i grupp, praktiska övningar, självstudier.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:50