Sjukskötare – Den äldre människan

Kurskod VA142205
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
– redogöra för det normala åldrandet
– redogöra för åldrandet som mognad och inre styrka i åldrandet
– beskriva hur självständighet och beroende tar sig uttryck i åldrandet
– motivera för betydelsen av aktivitet och rörelse för hälsa och livskvalitet för äldre
– redogöra för äldre personers förhöjda risk för utsatthet för övergrepp och våld och strategier för att förebygga och bemöta våldsutsatta äldre personer
– värdera risker med rutinmässig omvårdnad och behandlingar av äldre patienter för optimal patientsäkerhet
– förklara åldrandeprocessens inverkan på läkemedelsbehandling samt dess inverkan på äldres hälsa och livskvalitet
– identifiera läkemedelseffekter och biverkningar hos äldre personer
– motivera betydelsen av tvärprofessionell och personcentrerad omvårdnad för äldre personer

Innehåll

Det normala åldrandet. Resurser för ett gott åldrande: Åldrandet som mognad och utveckling (integration/förtvivlan, gero-transcendens) inre styrka i åldrandet (resiliens, s.o.c., KASAM, transcendens). Självständighet och beroende. Aktivitet och rörelsens betydelse. Hinder för ett gott åldrande; Våld mot äldre, Risker vid rutinmässig omvårdnad och behandlingar. Äldre personer och läkemedelsbehandling. Tvärprofessionell och personcentrerad omvårdnad för äldre.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktion till kursen.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Skriftlig uppgift i par. Uppgiften diskuteras och reflekteras över i ett Case-seminarium. Individuell tentamen på Fronter/Äldre och läkemedel

Kurslitteratur och studiematerial

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor. (2013). Stockholm: Socialstyrelsen. [www] Hämtat 14.10.2014. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19315/2014-1-4.pdf (56s)

Edvardsson, D. (2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap.1-6. (59s) Bibliotekskatalogen
Eriksson, E.H. (1997). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och kultur. Kap. 3, 5,6 och 7. (65 s) Bibliotekskatalogen
Norberg, A., Lundman, B. & Santamäki Fischer, R. (red). (2012). Det goda åldrandet. Lund: Studentlitteratur. Kap: 1,4,6,8,9,10,11 (120 s) Bibliotekskatalogen
Nygren, B. & Lundman, B. (2014). Åldrande och att vara gammal. I: F. Friberg & J. Öhlén (Red). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. s. 153-177. Bibliotekskatalogen
Nordeng, H. & Spigset, O. (2009). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. s. 393-400 (10s) Bibliotekskatalogen
Referenslitteratur:
Eriksson, E.H. (1997). Den fullbordade livscykeln. Stockholm: Natur och Kultur. Bibliotekskatalogen
Edvardsson, D.(2010). Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Hylen Ranhoff, A. (red) (2010). Geriatrisk omvårdnad. God omsorg och vård till den äldre. Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen

Förkunskaper

Samtliga kurser i termin 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG. Vid validering används vitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgift och reflekterande seminarium.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:29