Sjukskötare – Yrkesorientering inom professionell omvårdnad

Kurskod VA141301
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
– tillämpa grundläggande kunskaper i grundvård, hygieniska principer och ergonomi
– tillämpa lagstiftning som berör tystnadsplikt och lagen om patientens ställning och rättigheter samt uppvisa ett gott förhållningssätt till patienter, dess närstående och medarbetare
– tillämpa lagstiftning utifrån de författningar och direktiv som gäller dokumentation, patientsäkerhet, avtal omfattande hälso- och sjukvård samt hälsovårdspersonalens rättigheter och skyldigheter, och socialvård
– relatera till kunskaper i etik och reflektera kring yrkesetik och dess förutsättningar
– uppvisa färdigheter i och reflektera kring kommunikation utifrån teoretiska modeller
– identifiera och använda omvårdnadsmetoder
– genomföra livräddande första hjälp

Innehåll

Teori och praktiska övningar (2 sp) i grundvård, hygieniska principer och ergonomi samt livräddande första hjälp (8h). Yrkesorienterande verksamhetsförlagd praktik (3 sp). Reflektioner kring förutsättningar för yrkesetik i form av VFU-dagbok (VFU-uppgift 1 sp).

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar och seminarier. För närvaro under praktisk utbildning se gällande direktiv.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Inlämningsuppgift – VFU. Seminarium. Aktivt deltagande i praktiska övningar och verksamhetsförlagd utbildning.

Kurslitteratur och studiematerial

Birkler, J. 2009. Etiskt hantverk. Att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad. Stockholm: Liber. (176s).
Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. s. 27-64, 139-224 (122s). Bibliotekskatalogen
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur. s. 23-82, 147-180 (92s). Bibliotekskatalogen
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. s.29-262, 357-408, 453-466 (296s). Bibliotekskatalogen
Institutet för hälsa och välfärd. (2012). Handbok om patientsäkerhet som stöd för verkställandet av patientsäkerhetslagstiftningen och patientsäkerhetsstrategin. Handböcker v2012:20. Tammerfors: Juvenes Print – Tammerfors Universitet Tryckeri (47s)
[www]. Hämtat den 02.05.2014. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79937/d7da94ba-7232-4e48-bf17-ea684ef84146.pdf?sequence=1
Lag om offentliga myndigheters verksamhet 21.5.1999/621. Finlands författningssamling. [www] Hämtat 02.05.2014. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621.
Lag om patientens ställning och rättigheter. 17.8.1992/785. Finlands författningssamling. [www]. Hämtat 02.05.2014. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785.
samt tillhörande rättningar, framförallt rörande § 4 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040857.
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 28.6.1994/559. Finlands författningssamling. [www]. Hämtat 02.05.2014. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1994/19940559.
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands författningssamling.[www]. Hämtat den 02.05.2014. http://www.regeringen.ax/lagboken.pbs.
Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård. Ålands författningssamling. [www]. Hämtat den 02.05.2014. http://www.regeringen.ax/afs2011.pbs.
Landskapslag (2003:79) om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Ålands författningssamling. [www]. Hämtat den 02.05.2014. http://www.regeringen.ax/afs2003.pbs.
?
Upprättande av jourhandlingar samt förvaring av dem och annat material som hänför sig till vården. En guide för hälso- och sjukvårdspersonalen. (2001). Handböcker 2001:3. Helsingfors: social- och hälsovårdsministeriet. [www]. Hämtat 02.05.2014. http://pre20031103.stm.fi/svenska/pao/publikat/personguide/guide.
Sandman, L. & Kjellström, S. 2013. Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: studentlitteratur. (406s).
Vårdhandboken. [www]. Hämtat 12.10 2011. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Basala hygienrutiner och personalhygien; Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, HBT-perspektiv; Bemötande i vård och omsorg, patientperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv; Blodburen smitta; Multiresistenta bakterier; Munhälsa; Patientens personliga hygien; Smitta och smittspridning; Smutstvätt; Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal; Sängen, vårdbädden; Sänggrindar.

Referenslitteratur
Arlebrink, J. (2012). Existentiella frågor – inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur.
Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik – teori och praktik. (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Dahlborg Lyckhage, E. (red.) (2010). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Henriksen, J-O. & Vetlesen, A.J. 2001. Etik i arbete med människor. (2 uppl.) Lund: studentlitteratur.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordet – U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Praktiska övningar inkl. förberedande teoretiska studier. Livräddande första hjälp. Verksamhetsförlagd utbildning. VFU-uppgift med efterföljande seminarium.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 23:54