Sjukskötare – Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1

Kurskod VA141202
Studiepoäng 3
Lärandemål

Målet med kursen i forskningsmetodik är att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt samt kunskap om omvårdnads-/vårdvetenskap.
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
– förklara omvårdnadsvetenskaplig teori och metods relevans för professionen och patientvården
– beskriva olika vetenskapsteoretiska traditioner och begrepp
– förklara skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
– förklara forskningsprocessens steg
– genomföra databaserad litteratursökning
– beskriva evidensbegreppet och exemplifiera evidensbaserad omvårdnad
– referera till källor i text samt upprätta litteraturförteckning enligt gällande normer

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, forskningsprocessen i omvårdnads-/vårdvetenskap, grunderna i kvalitativ och kvantitativ metod samt evidensbaserad kunskap i vården.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning. Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Inlämningsuppgift. Individuell tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Bahtsevani, C., Willman, A., Rohlin, M. & Levi, R. (2006). Evidensbaserad vård – att använda vetenskaplig kunskap i det dagliga vårdarbetet. Omvårdnadsmagasinet 5, s. 18-25.
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red.) (2010). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur. s. 23-45 (23s). Bibliotekskatalogen
Henricson, M. (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1-3, 5,6 (106s). Bibliotekskatalogen
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3 uppl.) Stockholm: Liber. Kap1,2,Kap. 3 sida 69-86,Kap.5, Kap.6, Kap.7. 188s). Bibliotekskatalogen
Svensk sjuksköterskeförening. (2011). Svensk sjuksköterskeförening om… Evidensbaserad vård och omvårdnad. [www] Hämtat 21.05.2014. http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/SSF%20om-publikationer/OM.Evidensbaserad.vard_web.pdf
Willman, A., Stolz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (172s). Bibliotekskatalogen
Artikelsamling

Referenslitteratur:
Birkler, J. (2008). Vetenskapsteori. En grundbok. Stockholm: Liber. (160s). Bibliotekskatalogen
Dahlberg, K. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur. (60s). Bibliotekskatalogen
Henricson, M. (red.) (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. (590s) Bibliotekskatalogen
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3 uppl.) Stockholm: Liber. (328s). Bibliotekskatalogen
Polit, D. F. & Beck, C. T. (eds.). (2010). Essentials of nursing research: appraising evidence for nursing practice. (7. ed.) Philadelphia PA : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Bibliotekskatalogen
Segesten, K. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar. Grupparbete. Litteraturstudier.

Utskriven 13 augusti 2022 kl 11:46