Sjukskötare – Omvårdnadens grunder

Kurskod VA141101
Studiepoäng 9
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
– beskriva omvårdnad som grund för sjukskötarens praktiska arbete samt som akademiskt ämne
– beskriva de för omvårdnaden centrala begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad utifrån olika perspektiv
– redogöra för begreppet etik samt beskriva och ge exempel på vårdetikens centrala begrepp och principer såsom människovärde, människans värdighet, ansvar och plikt, dygd, integritet, autonomi, samt vad dessa kan innebära
– identifiera etiska problem och frågeställningar i relation till omvårdnad; ansvar i relation till den andra människan, kulturella värdesystem och etiska konflikter, etiska frågeställningar i livets början och livets slut
– tillämpa argumentationsanalys relaterad till etiska resonemang
– förklara begreppet kommunikation samt beskriva och reflektera över kommunikationens betydelse för vårdrelationen
– peka ut kommunikationen som möjlighet och resurs i vårdarbetet och använda kommunikation som redskap i vården
– identifiera vad är interkulturell kommunikation och dess betydelse i omvårdnad
– definiera begreppet omvårdnadsmetod samt mot bakgrund av några exempel på metoder diskutera konsekvenser för klinisk verksamhet
– redogöra för de lagar och direktiv som gäller dokumentation, patientsäkerhet, avtal omfattande hälsovårdspersonalens rättigheter och skyldigheter, samt socialvård.
– förstå informationsteknologi inom vården relaterad till etik, säkerhet och sekretess
– redogöra för kunskaper i lagstiftningen angående patienträttigheter och ha kännedom om hur patienträttigheter har utvecklats i Europa och i Norden

Innehåll

Kursen är indelad i tre delkurser:
Delkurs 1: Omvårdnad, etik och människosyn 3,5 sp
Omvårdnadsämnets framväxt. Omvårdnadens centrala begrepp. Etiska teorier samt begrepp och principer inom vårdetik, etik och moral, en humant förankrad vårdetik, existentiella dimensioner. Förutsättningar för yrkesetik.
Delkurs 2: Kommunikation 2,5 sp
Begreppet och fenomenet kommunikation speglat i teorier och modeller. Kommunikation som verbal och ickeverbal. Vårdkommunikation, mötet i vården, makt och etik, kunskap och makt. Interkulturell kommunikation.
Delkurs 3: Omvårdnadens metoder 3 sp
Omvårdnadsmetoder: Stödjande och behandlande omvårdnadsmetoder, metoder för att bedöma lidande/välbefinnande vid hälsa, ohälsa och sjukdom, metoder för att förebygga ohälsa och/eller behandla ohälsa ex. bedömningsinstrument för symtom och tecken samt kliniska tillstånd (observation, berättelsen, bekräftande omvårdnad, skattningsskalor, ADL).
Hälso- och sjukvårdens implementering av patienträttigheter: Patientens, de anhörigas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättsliga ställning. Dokumentation och journalföring utifrån lagstadgade principer. Fördjupade insikter i hur patienter och vårdpersonal uppfattar och använder lagen om patientens ställning och rättigheter. Skriva på tystnadspliktformuläret.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid grupparbete, seminarier och presentationer.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Grupparbete. Hemtentamen. Inlämningsuppgift. Seminarium.

Kurslitteratur och studiematerial

Birkler, J. 2009. Etiskt hantverk. Att hantera etiska dilemman i klinisk omvårdnad. Stockholm: Liber. (176s).
Edberg, A-K. & Wijk, H. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. s. 27-64, 139-224 (122s). Bibliotekskatalogen
Ehrenberg, A. & Wallin, L. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur. s. 23-82, 147-180 (92s). Bibliotekskatalogen
Eide, H. & Eide, T. (2006). Kommunikation i praktiken. Malmö: Liber. Kap. 1-3, 6, 8, 10 (130s). Bibliotekskatalogen
Fioretos, I., Hansson, K. & Nilsson, G. 2013. Vårdmöten. Kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården. Lund: Studentlitteratur. (134s).
Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2009). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. s.29-262, 357-408, 453-466 (296s). Bibliotekskatalogen
Hofstede, G. (2005). Organisationer och kulturer. (2 uppl.) Lund: Studentlitteratur. Kap 1. (38s)
Institutet för hälsa och välfärd. (2012). Handbok om patientsäkerhet som stöd för verkställandet av patientsäkerhetslagstiftningen och patientsäkerhetsstrategin. Handböcker v2012:20. Tammerfors: Juvenes Print – Tammerfors Universitet Tryckeri (47s)
[www]. Hämtat den 02.05.2014. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79937/d7da94ba-7232-4e48-bf17-ea684ef84146.pdf?sequence=1
Lag om offentliga myndigheters verksamhet 21.5.1999/621. Finlands författningssamling. [www] Hämtat 02.05.2014. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990621.
Lag om patientens ställning och rättigheter. 17.8.1992/785. Finlands författningssamling. [www]. Hämtat 02.05.2014. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1992/19920785.
samt tillhörande rättningar, framförallt rörande § 4 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040857.
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. 28.6.1994/559. Finlands författningssamling. [www]. Hämtat 02.05.2014. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1994/19940559.
Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter. Ålands författningssamling.[www]. Hämtat den 02.05.2014. http://www.regeringen.ax/lagboken.pbs.
Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård. Ålands författningssamling. [www]. Hämtat den 02.05.2014. http://www.regeringen.ax/afs2011.pbs.
Landskapslag (2003:79) om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Ålands författningssamling. [www]. Hämtat den 02.05.2014. http://www.regeringen.ax/afs2003.pbs.
Upprättande av jourhandlingar samt förvaring av dem och annat material som hänför sig till vården. En guide för hälso- och sjukvårdspersonalen. (2001). Handböcker 2001:3. Helsingfors: social- och hälsovårdsministeriet. [www]. Hämtat 02.05.2014. http://pre20031103.stm.fi/svenska/pao/publikat/personguide/guide.
Sandman, L. & Kjellström, S. 2013. Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: studentlitteratur. (406s).
Vårdhandboken. [www]. Hämtat 12.10 2011. http://www.vardhandboken.se/ Kap: Arbetsteknik och förflyttningskunskap; Basala hygienrutiner och personalhygien; Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, HBT-perspektiv; Bemötande i vård och omsorg, patientperspektiv; Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv; Blodburen smitta; Multiresistenta bakterier; Munhälsa; Patientens personliga hygien; Smitta och smittspridning; Smutstvätt; Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal; Sängen, vårdbädden; Sänggrindar.
Willman, A., Forsberg, A. och Carlsson, S. (2005). Identifiera omvårdnadens metoder – en nödvändighet för implementering av evidensbaserad omvårdnad. Vård i Norden 4/2005. publ. no. 78 vol. 25 no. 4 s. 51-55.(4s)
Artikelsamling

Referenslitteratur
Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik – teori och praktik. (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Arlebrink, J. (2012). Existentiella frågor – inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur.
Dahlborg Lyckhage, E. (red.) (2010). Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen
Henriksen, J-O. & Vetlesen, A.J. 2001. Etik i arbete med människor. (2 uppl.) Lund: studentlitteratur.
Stål, R. (Red.). (2008). Vårdkommunikation i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsordet – U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Grupparbete. Självstudier. Föreläsningar. Seminarium. Presentationer skriftligt och muntligt.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 00:46