Sjukskötare – E-hälsa

Kurskod VA137222
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
– redogöra för vad e-hälsa är och hur telekommunikation kan användas inom omvårdnadsarbetet
– värdera hur e-hälsa stöder patienters livssituation ur ett omvårdnadsperspektiv
– etik, sekretess och säkerhet i samband med e-hälsa
– använda modern teknik i kommunikation med äldre
– visa förmåga att i omvårdnadssyfte kommunicera och överföra kunskap i interaktion med äldre
– uppvisa förmåga att planera, förverkliga och evaluera handlednings
/vägledningstillfälle via Äldre omsorg på distans
– kritiskt granska egen kunskap, färdighet och professionalism i
samband med Äldre omsorg på distans – program
– ha förmåga att samarbeta i grupp samt med olika aktörer inom Äldre omsorg på distans -program

Innehåll

Kursen sträcker sig över fyra terminer. Vid varje termin ska studerande
i samarbete med andra planera, genomföra och evaluera ett Äldre omsorg på distans-program.
Programmen ska bygga på interaktion med de äldre.

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid introducerande undervisningstillfällen,
grupparbete, handlednings- och programtillfället.
Obligatorisk närvaro kan även förekomma i andra delar i kursen, vilket
ansvarig lärare meddelar i samband med kursstart.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Vård

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Examination

Tre programsändningar och en litteratursammanställning.
Dokumentation av planering och uppföljning av sändningarna.

Kurslitteratur och studiematerial

Burnard, P. (2002). Learning human skills: an experiential and reflective guide for nurses and health care professionals. (4. ed.) Oxford: Butterworth-Heinemann. (s. 45-74) Bibliotekskatalogen

Burnard, P. (1987). Towards an epistemological basis for experiential learning in nurse education. Journal of Advanced Nursing, 12, 189-193.

Eriksson, L. (2011). Telerehabilitering: sjukgymnastik på distans. Diss. Luleå: Luleå tekniska universitet. [www] Hämtat 13.12.2013 http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/telerehabilitering(fd08fa69-1bf0-4200-93f2-265f6fac1173).html

Gard, G. & Melander Wikman, A. (red.). (2012). E-hälsa: innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (s 280). Bibliotekskatalogen
Harrefors, C. (2011). God vård och användning av digitala hjälpmedel: föreställningar hos äldre och vårdpersonal. Diss. Luleå: Luleå tekniska universitet. [www] Hämtat 21.3.2012 http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/god-vaard-och-anvandning-av-digitala-hjalpmedel(1206a78d-2746-461a-a4da-b30f3be1c9d9).html
KAMP företagsutveckling. (u.å.). SWOT-analys. [www] Hämtat 14.3.2012 http://www.kamp.se/pdf/SWOT_analys_030203.pdf.

Klang Söderkvist, B. (red). (2008). Patientundervisning. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund:
Studentlitteratur. (224s). Bibliotekskatalogen
Romanus, R. (2006). Den motsägelsefulla visionen: vem avgör vilken teknik de äldre behöver. Stockholm: Vetenskapsrådet. [www] Hämtat 21.3.2012 http://www.vr.se/huvudmeny/tvarsnittnr22006/essadenmotsagelsefullavisionenvemavgorvilkenteknikdealdrebehover.4.5c76975410f1090a6f180001719.html

Övrig relevant kurslitteratur.

Artikelsamling.

Referenslitteratur:
Andersson, L. (red). (2002). Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. uppl.) Stockholm: Natur
och Kultur. Bibliotekskatalogen

Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken. Malmö: Liber. Bibliotekskatalogen

Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation:
relationsetik, samarbete och konfliktlösning. (2.[rev.] uppl.) Lund:
Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Karppi, M., Tuominen, H., Eskelinen, A., Santamäki Fischer, R. & Rasu A. (Eds.). (2013). Active ageing online. Interactive Distance Services for the Elderly on Baltic Islands. VIRTU Project 2010-2013. Reports from Turku university of applied sciences 155. Turku: Turku University of Applied Sciences. Bibliotekskatalogen
Kolb, D.A. (1984). Experiential Learning. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall.

Kostenius, C. & Lindqvist, A-K. (2006). Hälsovägledning: från ord och
tanke till handling. Lund: Studentlitteratur. (272 s). Bibliotekskatalogen

Ohlson, L. (2011). Hälsopedagogik. (3. uppl.) Stockholm: Liber. Bibliotekskatalogen

Orth-Gomér, K. & Perski, A. (red). (2008). Preventiv medicin. Teori och
praktik. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (327 s). Bibliotekskatalogen

Raappana, A. & Melkas, H. (2009). Helhetssyn vid användning av
teknologi inom äldreomsorgen. Handbok till stöd för teknologibeslut och
användning av teknologi. Villmanstrand: Villmanstrands tekniska universitet. [www] Hämtat 13.12.2013 https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/59191/isbn%209789522148650swe.pdf?sequence=4

Stål, R. (red). (2008). Vårdkommunikation i teori och praktik. (1. uppl.) Lund:
Studentlitteratur. Bibliotekskatalogen

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). Patientundervisning och
patienters lärande. (1. uppl.) Stockholm: Gothia. (112 s). Bibliotekskatalogen

Tornstam, L. (2005). Åldrandets socialpsykologi. (7.[omarb. och uppdaterade] uppl.) Stockholm:
Norstedts akademiska förlag. Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Sändningsutrustning. Protokoll för planering och uppföljning av sändning.

Förkunskaper

Godkänt vitsord i kurserna Introduktion till omvårdnad och etik 7,5 sp
och Kommunikation i omvårdnad samt forskningsmetodik 7,5 sp.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Vitsord – U, G, VG. Vid validering används kursvitsordet Godkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar och workshop. Grupparbete. Självstudier. Äldre omsorg på distans-program.

Övrigt

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 14 augusti 2022 kl 01:18