Sjukskötare – Valfri VFU

Kurskod VA127324
Studiepoäng 6
Goals

Mål-strategi-resultat redogörelse där studerande
– veckan innan VFU:n inleds presenterar tydliga lärandemål utifrån ovanstående mål
(omvårdnadskunskaper, omvårdnadsfärdigheter samt förhållningssätt i omvårdnaden som den
studerande önskar förkovra sig i)
– under VFU-veckorna varje fredag redogör för uppnådda resultat genom att kritiskt reflektera
med hjälp av såväl vetenskap som beprövad erfarenhet
– efter avslutad VFU inför sista VFU-dagen sammanfattar de uppnådda resultaten och hur lärande
målen uppnåtts och delger såväl handledande sjukskötare på VFU som VFU-ansvarig lärare dessa

Contents

Mål-strategi-resultat redogörelse där studerande
– veckan innan VFU:n inleds presenterar tydliga lärandemål utifrån ovanstående mål
(omvårdnadskunskaper, omvårdnadsfärdigheter samt förhållningssätt i omvårdnaden som den
studerande önskar förkovra sig i)
– under VFU-veckorna varje fredag redogör för uppnådda resultat genom att kritiskt reflektera
med hjälp av såväl vetenskap som beprövad erfarenhet
– efter avslutad VFU inför sista VFU-dagen sammanfattar de uppnådda resultaten och hur lärande
målen uppnåtts och delger såväl handledande sjukskötare på VFU som VFU-ansvarig lärare dessa

Attendance

För närvaro under VFU, se gällande direktiv.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Vård

Degree program

Utbildningsprogrammet för social- och hälsovård

Descriptive assessment

Mål-strategi-resultat redovisning enligt fastställda kriterier, dvs. skriftlig redovisning inför, under
och efter VFU. VFU (för bedömning av VFU, se gällande kvalitetsledningsdokument).

Material

Lämplig kurslitteratur liksom annan lämplig litteratur. Litteraturen bör vara relaterad till
intresseområdet, till professionen och yrkesutövandet generellt samt till kärnkompetensernas
delområden. Omfattningen av litteratur skall för 5 sp motsvara 1000 sidor vetenskaplig litteratur.

Prerequisite

Samtliga kurser från termin 1-6.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Verksamhetsförlagd utbildning inkl. skriftlig redovisning.

Other

Samtliga obligatoriska förkunskapskrav ska vara godkända inom de senaste fem åren.

Utskriven 22 oktober 2020 kl 17:53