Sjökapten – Ekonomi och redovisning

Kurskod Y020404
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– förstå bokföringens grunder
– förstå vad man kan utläsa ur ett bokslut samt
– kunna uppgöra grundläggande ekonomiska kalkyler.

Innehåll

Redovisningens terminologi, kontering, saldoberäkning, dokumentation, bokslutets
uppbyggnad och dess koppling till löpande bokföring.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Johansson R. & Ridderström, C.(2001). Bokföring från början. 8. uppl. Malmö: Liber
ekonomi. Bibliotekskatalogen
Tomperi S. (2005). Bokföring i praktiken. 3. rev. uppl. Helsingfors:
Utbildningsstyrelsen. Bibliotekskatalogen

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Enligt föreläsarens anvisningar

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skala underkänd eller godkänd (vid validering används
vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningsuppgifter.

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:12