Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Radar och ARPA, simulator

Kurskod S4521052-5
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektionerna A-II/1 och A-II/3:
– Kunskaper om grundläggande principer för radar och ARPA.
– Förmåga att operera och att tolka och analyser information, som erhålls från radar och ARPA.
– Erhållande av radar- och ARPA (Automatic Radar Plotting Aids)-certifikat

Innehåll

Praktik:
– starta – kalibrera – stoppa radar
– olika inställningar (”display mode”)
– effekten av fel inställd kompass och/eller logg, kopplade till radar
– besvärliga väder/vindförhållanden och sjögång
– kontroll av radarns räckvidd
– kontroll av mätnoggrannhet
– olika mätmetoder
– manuell plottingteknik
– radar och sjövägsreglerna
– sann/relativ vektorpresentation
– måldata
– trial manoeuvre

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen inklusive manuell plottinguppgift.
Praktisk test vid radar och ARPA (simulator).
Praktisk test i manuell plotting.

Kurslitteratur och studiematerial

Kjerstad, N. (2016). Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies. Ålesund: NTNU.
SOLAS. (aktuell utgåva). IMO.
PERFORMANCE STANDARDS FOR SHIPBORNE RADIOCOMMUNICATIONS AND NAVIGATIONAL EQUIPMENT. (aktuella utgåvor). IMO.
Norris, A. (2008). Integrated Bridge Systems. Radar and AIS. Vol 1. London: The Nautical Institute.
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Elektroniska navigationsinstrument (simulator och skolfartyg)
Manualer för aktuella elektroniska navigationsinstrument
Olika typer av radaranläggningar och ARPA-indikatorer (simulator)
Radar- och navigationssimulator
Aktuella nautiska publikationer

Förkunskaper

S1532042-3 Navigation 2, Radar + ARPA

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet
Efter godkänd ARPA-kurs utfärdas ARPA-certifikat på svenska och engelska under förutsättning att *S1532042-3 Navigation 2, Radar + ARPA* också är godkänd.
VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer, radar- och ARPA-övningar (simulator)

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:13