Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 1, skolfartyg 1.3

Kurskod S4521052-2
Studiepoäng 1
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
-uppvisa en grundläggande förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av landmärken, navigationshjälpmedel inkluderande fyrar, enslinjer, båkar och bojar samt remmare samt dödräkning med beaktande av vindar, strömmar och beräknad fart.
-grundläggande kunskap om och förmåga att använda sjökort och publikationer såsom seglingsbeskrivningar, underrättelser för sjöfarande, radionavigationsvarningar och ruttinformation för fartyg samt fartygets navigationsutrustningsmanualer.
-utröna och beakta fel för gyro- och magnetkompasser.
-planera och utföra grundläggande ruttplanering för skärgårdsnavigering och/eller kustnära områden.
-grundläggande kunskaper om och förmåga att använda skeppsdagboken.
-grundläggande kunskap om innehåll, tillämpning och intention när det gäller de internationella sjövägsreglerna.
-grundläggande kunskap om principerna för vakthållning ombord.
-grundläggande kunskap om VTS.
-känna till de vanligaste avgångs- och ankomst rutinerna.
-kunna använda avgångs- och ankomstrutinerna.

Learning Outcomes

Skills in accordance with STCW-2010 sections A-II / 1 and A-II / 3:
After completing the course, the student should be able to:
– demonstrate basic ability to determine the position of the vessel using landmarks, navigational aids including lighthouses, lanes, boats, buoys and navigation marks as well as dead reckoning taking into account winds, currents and estimated speed.
– basic knowledge and ability to use charts and publications such as sailing descriptions, navigational notifications, radio navigation warnings and route information for ships as well as the vessel’s navigation equipment manuals.
– determine and take into account errors for gyro and magnet compasses
– plan and perform basic route planning for archipelago and/or coastal areas.
– basic knowledge and ability to use the ship’s logbook
– basic knowledge of the content, application and intentions of international maritime traffic rules
– basic knowledge of the principles of watch-keeping on board
– basic knowledge of VTS
– knowledge of the most common departure and arrival routines
– ability to use departure and arrival routines

Innehåll

Terrester navigation, Visuell navigering i skärgård

– grundläggande ruttplanering
– koordinatsystem i sjökort (latitud, longitud) samt nautisk mil
– avläsning och utsättning av kurs och distans samt bäring och avstånd
– beräkning av tid, fart och distans
– beräkningar av latitud- och longituddifferenser
– sjökortsprojektioner och –skalor samt deras användningsområden
– visuell navigering av fartyg
– säkerhetsanordningar: fyrar och annan navigations utprickning
– landhöjningens och vattenståndets inverkan på säker navigation
– missvisning, deviation, gyrofel
– rättelser av magnet- och gyrokompasskurser
– skeppsdagbokens ifyllnad
– olika pejlingsmetoder och dess tillförlitlighet
– loggar, Water track/Bottom track
– konstruktioner i sjökort med beaktande av avdrift och ström

Vaktgång på bryggan, vaktrutiner och sjövägsregler

– internationella sjövägsregler
– vakthållning på bryggan
– olika fall av trafiksituationer
– radiotrafik med andra enheter och VTS

Contents

Terrestrial navigation, Visual archipelago navigation
– basic route planning
– coordinate system in charts (latitude, longitude) and nautical miles
– reading and plotting of course, bearing and distance
– calculation of time, speed and distance
– calculations of latitude and longitude differentials
– chart projections as well as scales and their uses
– visual navigation of ships
– safety devices: lighthouses and other navigational marks
– impact of land and water levels on safe navigation
– deviation, gyro errors
– corrections of magnetic and gyrocompass courses
– completion of logbook
– different bearing methods and their reliability
– logs, water/bottom track
– structures in charts taking into account drift and current

Watch-keeping on the bridge, watch routines and regulations for preventing collisions

– international maritime safety rules
– watch-keeping on the bridge
– different traffic situation cases
– radio traffic with other units and VTS

Närvaro

16h obligatorisk närvaro

Attendance requirements

16 h mandatory attendance

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivt deltagande i vistelsen ombord i och utförande av tilldelade uppgifter

Active participation and completion of tasks assigned

Kurslitteratur och studiematerial

Allmän brygglitteratur, skeppsdagbok, checklistor, sjökort, bryggutrustningsmanualer

Course materials

General bridge literature, ship’s logbooks, checklists, navigational charts, bridge equipment manuals

Förkunskaper

S4501071-2 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.2

Prerequisites

Onboard Training for Ratings – Training Ship 1.2

Dokumentering

Vitsord antecknas i studiekortet

Documentation

Grade is entered in the transcript of records

Arbetsformer

2 dagars vistelse på övningsfartyg

Methods

2 days onboard stay on training vessel

Övrigt

Förverkligas i samarbete med andra kurser i Navigation 1 S1531042

Additional information

Organized in conjunction with other sections of Navigation 1 S1531042

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:55