Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 5, skolfartyg 5

Kurskod S4521052-13
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010 sektion A-II/2.
Den studerande har utvidgade och fördjupade kunskaper i ruttplanering, navigation, positionsbestämning, vaktrutiner och hantering av nautiska instrument.

After completion of the course, the student should have skills according to STCW-2010 section A-II/2.
The student has extended and deepened knowledge about voyage planning, navigation, positioning, routines of the watch and handling of nautical instruments.

Innehåll

– Planering och genomförande av olika reseetapper
– Positionsbestämning med olika metoder (inkluderar terrestra, radiotekniska och astronomiska metoder)
– Deviationsbestämning av kompasser
– Bryggteamets organisation
– Besättningens ledning och organisation
– Skärgårdsnavigation
– Upprätthållande av en säker navigation även i mörker och nedsatt sikt
– NavigationsInstrumentens användning enligt aktuell situation
– Meteorologiska observationer och väderleksrapporter
– Kontroll av djupgående, trim och stabilitet.

– Planning and conduction of different phases of the voyage
– Positioning with various methods (including terrestrial, radio-technical and astronomical methods)
– Measurement of compass errors
– Bridge Team organization
– Pilotage
– Maintaining a safe navigation in darkness and restricted visibility
– The use of navigational instruments according to actual situation
– Meteorological observations and weather reports
– Measuring of draught, trim and stability

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Den studerandes aktivitet och funktion ombord på skolfartyget observeras och bedöms av ansvarig lärare

Kurslitteratur och studiematerial

Skolfartyg med tillbehör och utrustning

Förkunskaper

Trim, stabilitet och stress 1
Navigation 1,2,3,4
Oceanografi och nautisk meteorologi 1, 2
Vaktrutiner och sjövägsregler på operativ och management nivå
Manövrering och åtgärder vid haveri på operativ och management nivå
Maritime Resource Management

Dokumentering

Kursvitsordet införs i studiekortet

Arbetsformer

Praktiska tillämpningar på skolfartyg

Utskriven 27 juni 2022 kl 00:21