Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik

Kurskod S4521052
Studiepoäng 90
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha fått:
– tillfälle att tillämpa, vidmakthålla och utveckla redan erhållna kunskaper
– en bas för fortsatta studier
– praktik för erhållande av behörighet enligtStatsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet ( 508/2018 ) inklusive ändringar.

Den studerande skall ha totalt 6 månader (180 omborddagar) handledd praktik som befälselev i enlighet med STCW 2010 regel II/1, II/3 sektion A-II/1 och A-II/3 samt regel I/6 sektion A-I/6. Praktiken sker i ett eller flera avsnitt.

Innehåll

Kursen är uppdelad i delkurser, varav endel delar utförs i samband med andra kurser på skolan.

Under praktiktiden skall den studerande följa med styrmans arbete ombord. Den studerande tillämpar i praktiken de färdigheter, som han/hon har inhämtat i den kursbundna undervisningen. Uppgifter utförs i enlighet med en godkänd praktikbok. Uppgifterna omfattar ett antal projektuppgifter.
Den praktikansvarige ombord skall utse handledare för den studerande.
Praktikansvarig ombord och handledaren ger den studerande stöd och praktisk vägledning i arbetet med uppgifterna i praktikboken. Handledaren bekräftar att uppgifter har utförts på ett riktigt sätt. Praktikansvarig ombord ger intyg över praktikperioden.
Den studerande skall under praktikperioden särskilt öva och reflektera över sjövägsreglerna.

Närvaro

Den studerande erhåller 0,3 sp per sjödag (8h) för sin prestation.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Praktiken bedöms av därtill utsedd lärare och på basen av ifylld On Board Training Record Book för sjötjänst.

Kurslitteratur och studiematerial

On Board Training Record Book for Officers in Charge of a navigational watch (Deck Cadets), International Shipping federation
Därutöver får den studerande ett antal projektuppgifter, som ska utföras under praktiktiden

Förkunskaper

Kursen gäller för studerande enligt utbildningsplan för utbildningsprogrammet Sjöfart 2017 och senare.
S4501071 Fartygsförlagd utbildning och praktik

Dokumentering

Avlagd praktik noteras i praktikboken samt studiepoäng antecknas i studiekortet och praktikdagar noteras.

Arbetsformer

Kursen är uppdelad i delkurser, varav endel delar utförs i samband med andra kurser på skolan.

Övrigt

Praktiken kan utföras i befattning som vaktgående manskap.
Studerande som själv anordnar sin praktik skall anhålla om praktikansvarigs godkännande av praktikprogrammet.

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:31