Sjökapten – Dockning, klassning och certifiering

Kurskod S3891023
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande enligt STCW-2010 tabell A-II/2 ha en god kunskap i dockning, klassning och certifiering av fartyg.

After course completion, the student should, according to STCW-2010 table A-II/2 have a good knowledge of docking, classification and certification of ships.

Innehåll

– Historik
– Termer och definitioner
– Myndigheter och erkända organisationer
– Klassningsbesiktnigngar och -perioder
– Dockning och reparationer av fartyg

– History
– Terms and definitions
– Authorities and Recognized Organizations
– Classification surveys and periods
– Docking and maintenance of ships

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftligt prov

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendier och länkar till internet-baserat material enligt ansvarig lärare

Dokumentering

Kursvitsordet införs i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:43