Sjökapten – Vintersjöfart

Kurskod S3553023
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:

– insikt i livet ombord på ett isbrytarfartyg med organisation och ansvarsfördelning
– känna till förebyggande åtgärder vid körning i närheten av is och körning i istäckta områden
– känna till vilka åtgärder som bör vidtas vid körning med fartyg i is i såväl skärgård som till havs
– känna igen olika typer av isar och dess påverkan på fartyg
– känna till kraven för isbrytarassistans
– känna till rapporteringssystemen för vintersjöfart
– känna till signaler och signalering vid isbrytarassistans
– fått göra studiebesök på isbrytare för att få kännedom om isbrytarverksamhetens uppbyggnad och funktion
– känna till isbrytarnas olika tekniska lösningar för att lättare kunna bryta is
– känna till de olika sätten en isbrytare kan ge fartygsassistans (brytning av ränna, bogsering och bogsering i klyka)
– känna till hur väderleksförhållanden påverkar isläget
– känna till betydelsen av iskartor
– ha grundläggande kunskap om manövrering i is och känna till riskerna med manövrering i is
– Förstå nyttan av noggrann utkik

Innehåll

– Delta på en isbrytare verksam i områden med säsongsis
– Aktivt följa med arbetet på en verksam isbrytare
– Navigera i säsongs istäckta farvatten
– Bryggarbete varvas med föreläsningar

Närvaro

Obligatorisk när kursen hålls.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Deltagande. Utfört tilldelade uppgifter enl. instruktioner.

Kurslitteratur och studiematerial

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Resa till och från en verksam isbrytare. Aktivt delta i arbetet ombord på en isbrytare. Aktivt delta under föreläsningar.

Utskriven 01 juni 2023 kl 18:24