Sjökapten – Medicinsk första hjälp och sjukvård

Kurskod S1822052
Studiepoäng 3 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande den kunskap, som enligt STCW 2010 kapitel VI sektion A-VI/4-1 och A-VI/4-2, EU-direktiv 92/29/EEC, ILO-164 artikel 9, 45 2-3 mom. förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256 /97) och 15 sjöfartsstyrelsens fartygsapoteksbeslut förutsätts av den person, som ansvarar för första hjälp och sjukvård ombord och för fartygsapoteket.
Den studerande förstår betydelsen av förebyggande åtgärder för undvikande av sjukdom och olycksfall samt kan leda och övervaka sanitära förhållanden ombord.
Den studerande kan ge en på fartyget insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård, vid behov med hjälp av radioförmedlad läkarrådgivning, tills professionell vård kan erhållas från land.

Innehåll

– anatomi
– fysiologi
– farmakologi och fartygsapotek
– promotiv och preventiv hälsovård
– Radio Medical
– sjukdomar och behandlingsåtgärder
– akuta sjukdomsattacker
– cirkulationsorganen
– öron, näsa, hals
– ögon
– matsmältningsorganen
– urinvägarna
– kvinnosjukdomar och förlossningar
– hud- och könssjukdomar
– mental ohälsa
– behandling av olycksfall
– sår, chock och stora blödningar
– skall-, nack- och ryggskador
– stukningar, frakturer, luxationer
– brännskador och elskador
– köldskador, hypotermi
– förgiftningar och droger
– tandskador
– MFAG
– prioritering, transportställningar, bårar
– överlämnande av patient till sjukvårdspersonal
– repetition av första hjälp
Kursen är utformad med beaktande av STCW 2010 kapitel II, sektion A-II/1 och A-II/2 .

Närvaro

Föreläsningar och praktiska övningar förutsätter 100 % närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under föreläsningar och övningar
skriftlig tentamen, deltenter och ett praktiskt slutprov

Kurslitteratur och studiematerial

Fass. (2019). https://www.fass.se/LIF/startpage
Lag om fartygsapotek (584/2015). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150584

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Edman, D., & Snöberg, I. (2018). Första hjälpen ombord. (3. uppl.). Jure Förlag: Stockholm.
Edman, D., & Snöberg, I. (2017). Hälso- och sjukvård ombord : En handbok för sjukvårdande befäl. (2. uppl.). Jure Förlag: Stockholm.
Franson, P., & Kvist, U. (1998). Anatomi och fysiologi 1. Stockholm: Liber.
Hansen, H. L., & Bohn Hamming, M. (2016). Medical Guide For Seafarers. Rødovre: Seahealth.
World Health Organization. (1988). International medical guide for ships : including the ship’s medicine chest (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.
Material från Pharmaca Fennica
Videomaterial med olika innehåll
Simulator SimMan3G
Övningsdockor för hjärt- och lungräddning och behandlingsåtgärder
Komplett fartygsapotek inklusive tomma läkemedelsaskar
Material för praktiska övningar

Förkunskaper

S0810011-3 Första hjälp

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs ges kursintyg [SJUKCERT.FRM.3] på svenska och engelska.

Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar i klassrum och nätbaserade föreläsningar samt olika workshops.

Övrigt

Utskriven 26 juni 2022 kl 22:35