Sjökapten – Lastberäkningar

Kurskod S1757023
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
färdighet i enlighet med STCW 2010 kapitel II, sektion A-II/2 (Cargo handling and stowage.
(Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes)

-Kunskap om och färdighet att tillämpa relevanta internationella regler, koder och bruk gällande säker hantering, stuvning, säkring och transport av laster.

-Kunskap om lastnings- och lossningsoperationers effekt på trim, stabilitet och stress.

-Kunskap om bruk av hydrostatiska tabeller samt lastfördelningsinstrument, inklusive lastningsprogram för trim, stabilitet och stress, vid lastning och barlastning, iakttagande begränsningar i skrovstyrka.
(Ref. Kurs: Trim, stabilitet och stress 1 (S12622052))
-Kunskap om stuvning och säkring av last på fartyg, lasthanteringsutrustning, surrningsutrustning

-Kunskap om lastning och lossning av laster beskrivna i “Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing”
(Ref. Kurs: Lastsäkring, (S1756043))

-Färdighet att utarbeta en lastplan.
– Övat lösning av problem knutna till ämnet.

Innehåll

Tillämpningar i samband med olika lastfall och anknutna frågeställningar.

-Lastplanering av bilfartyg / RoRo / styckegods.
…..lastning och lossning i flera hamnar. (sekvensering)
-Nedisning
-Virkeslaster
-Fri övning vald i samarbete med läraren från meny eller enligt eget förslag.
…..Ämnet berör frågeställningar kring trim, stabilitet och stress m. m. med det valda fallet och tillhörande betingelser.

Närvaro

Enligt överenskommelse med ansvarig lärare, dock minst 50% jämnt fördelad under kursen.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Redovisningar, inlämningsuppgifter, dialog

Kurslitteratur och studiematerial

Formelsamlingar enligt lärarens anvisningar.
Ritningar etc. enligt överenskommelse

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Stabilitetsprogram / lastplaneringsprogram
Ritningar, hydrostater, rörfördelningssystem m. m.

Förkunskaper

(S1721042) Sjötransporter
(S1722032) Lastning och lossning
(S12622052) Trim, stabilitet och stress 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Grupparbeten, seminarier, föreläsningar, handledning, dialog

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:01