Sjökapten – Trim, stabilitet och stress 2

Kurskod S1651023
Studiepoäng 6
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med STCW 2010 Sektion A-II/2:
– insikt i grundläggande principer för fartygs konstruktion samt teorier och faktorer som påverkar trim och stabilitet samt åtgärder som är nödvändiga för att bevara trim och stabilitet i händelse av skada och efterföljande vatteninströmning i en avdelning samt motåtgärder som skall vidtas
– ha fördjupade kunskaper i kalkylering av stabilitet, trim och stress med beaktande av olika lastningssituationer samt inverkan av ballast och bunker
– ha inblick i frågeställningar kring läckstabilitet, särskilt med beaktande av roro-fartygs flytbarhet i skadad kondition med syfte att ge studerande färdigheter för att fatta rätt beslut vid en skada
– ha kunskap om IMO:s rekommendationer om fartygs stabilitet.

Innehåll

– beräkning av hydrostatiska data samt dessas presentation i form av kurvor och tabeller
– den inverkan variationer i ett fartygs huvuddimensioner har på de fartygstekniska storheterna: deplacement , Kbo och BoMo
– begreppet ”begynnelsestabilitet” och de fria vätskeytornas samt lastnings och lossnings inverkan på denna
– formtilläggsstabilitet och totalstabilitet vid stora krängningsvinklar
– dynamiska stabilitetskurvan och den verkan en yttre kraft (t.ex vind och våg) har på fartygets rörelser vid rullning och under olika rullningsskeden
– fartygets djupgående-, trim- och stabilitetsförändringar vid grundstötning (utan och med läckage)
– betydelsen av indelning och ”indelningsfaktorn” i samband med vattentäta avdelningar
– fribordets grundvärde och på detta inverkande korrektion
– fartygsskrovets uppbyggnad, långskeppsstyrka, böjmoment och tvärkrafter
– grundläggande teoretisk beskrivning av flytbarhet och stabilitet vid läckage.
– yt- och volymfyllbarhetskoefficient.
– metacenterhöjd respektive GZ enligt LOB- och AW-metod.SOLAS-regler, äldre och nya regler gällande läckproblematik.
– approximativ beräkning av fartygets djupgående-, trim- och stabilitetsförändring i läcksituation
– On Board NAPA
– begreppet A – Amax.
– fyllnadslängdskurvor, praktisk tolkning.
– beskrivning av det instrument som fartygen är utrustade med för att möjliggöra rätt beslut vid en skada.
– beskrivning av olika diagram gällande flytläge, stabilitet, slagsida etc för olika fartyg vid skada.
– Technical Management.
Kursen beaktar de krav på kunskaper i fartygs stabilitet som enligt STCW 2010 A-V/2 punkterna 2 och 4 ställs visavi personal på roro-passagerarfartyg.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Två skriftliga tentamina

Kurslitteratur och studiematerial

-*Enligt lärarens anvisningar.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

On Board NAPA-stabilitetsprogram

Förkunskaper

[S1622052] Trim, stabilitet och stress 1
[S0404023] Derivata och integral
[S0405033] Numeriska metoder

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet
Över godkänd kurs utfärdas kursintyg [LACKCERTYH.FRM.1] och [NAPACERT.WPD.2] på svenska och engelska.
VG, G eller U (vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsexempel och datorövningar. Laborationer med fartygsmodell. Studiebesök.

Utskriven 02 juli 2022 kl 23:01