Sjökapten – Oceanografi och nautisk meteorologi 2

Kurskod S1552073
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha

– vidgade kunskaper om och förmåga att bedöma tidvatten, vågor och havsströmmar för säker och effektiv navigation, med tillämpning på samtliga världshav

– vidgade kunskaper om och förmåga att bedöma vindar, vädersystem och isförhållanden för säker och effektiv navigation, med tillämpning på samtliga världshav

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

– redogöra för hur tidvatten påverkas av månbanans lutning och motsvarande för solen
– redogöra för halvdagligt, blandat och heldagligt tidvatten, deras bakgrund och egenskaper
– förklara principen för tidvattnets uppdelning i harmoniska vågor
– beräkna tidvattenhöjder med förenklade harmoniska metoden i samtliga hamnar, både för hand och med dator, samt djup under kölen
– redogöra för seismiska havsvågor, deras uppkomst och beteende vid kusten och i hamnar
– redogöra för olika våghöjder hos normala havsvågor samt för monstervågor, deras uppkomst och beteende i olika situationer

– redogöra för tropiska cykloner, deras egenskaper, utveckling och rörelsemönster
– redogöra för varningstecken för tropiska cykloner och farlig kvadrant
– konstruera enkla väderprognoser med hänsyn till tropiska cykloner
– redogöra för global fördelning av lufttryck och globala vindsystem, deras uppkomst och betydelse
– redogöra för årstidsbundna vindsystem
– redogöra för globala vinddrivna havsströmmar, deras uppkomst och betydelse
– redogöra för arktiska och antarktiska isberg, deras egenskaper och transportvägar

Innehåll

Oceanografi med tidvattenlära:

– Astronomisk tidvattenteori: Daglig olikhet, halvmånatlig ojämnhet hos den dagliga olikheten, 18.6-årsojämnhet
– Oceanografisk tidvattenteori: Halvdagligt, blandat och heldagligt tidvatten, grunt tidvatten
– Harmoniska tidvattenvågor – M2, S2, N2, K1, O1, P1
– Harmoniska konstanter ur tidvattentabell, förenklade harmoniska metoden
– Seismiska havsvågor (tsunamier)
– Vågstatistik och våghöjder, monstervågor

Nautisk meteorologi:

– Tropiska cykloner (orkaner) med tillhörande lufttryck, vindar, molntyper och nederbörd
– Varningstecken, farlig kvadrant
– Väderprognoser med tropiska cykloner
– Globala låg- och högtryckszoner och globala vindsystem – passadvindar, västvindar, polarostvindar, stiltjebälten
– Årstidsbundna vindsystem – monsunvindar
– Vinddrivna havsströmmar i de olika oceanerna – ekvatorialströmmar, ”golfströmmar”
– Arktiska och antarktiska isberg, polarströmmar

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftliga tentamina, en för vardera delkursen. För godkänt på hela kursen krävs godkänt på bägge tentamina.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2005). Tidvatten och vindvatten – astronomiska, oceanografiska och meteorologiska variationer i havets nivå. Mariehamn: Sjöfartsgeofysiska sällskapet.
Ekman, M. (2010). Stormar och strömmar – snurrig geofysik för navigatörer. Mariehamn: Sjöfartsgeofysiska sällskapet.
Navigation 1 – Terrester navigation. (1986). (Delar av kapitel 12 och 13). Stockholm: Chefen för marinen.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Admiralty Tide Tables, volym 3

Förkunskaper

Oceanografi och nautisk meteorologi 1.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och räkneövningar (med invävda diskussioner)

Utskriven 27 juni 2022 kl 00:14