Sjökapten – Navigation 4 - Nautiska instrument 3

Kurskod S1551053-3
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2:
-Kunskap om användningen av moderna elektroniska navigationshjälpmedel, med speciell kunskap om deras funktionsprincip, felkällor, upptäckande av felkällor och korrektionsmetoder för erhållande av noggrann position.

Innehåll

– radar
– ECDIS
– GNSS samt förstärkningssystem
– loggar
– ekolod
– funktionsprincip och prestanda för gyrokompass
– terrestra navigationssystem
– integrerade navigationssystem

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och/eller inlämningsuppgift/projektarbete

Kurslitteratur och studiematerial

Kjerstad, N. (2016). Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies. Ålesund: NTNU.
SOLAS. (aktuell utgåva). IMO.
PERFORMANCE STANDARDS FOR SHIPBORNE RADIOCOMMUNICATIONS AND NAVIGATIONAL EQUIPMENT. (aktuella utgåvor). IMO.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Aktuell elektronisk navigeringsutrustning i simulator och ombord på skolfartyg enligt sjöfartsstyrelsens beslut om godkänd utrustning.
Broschyrer och operatörsmanualer
Sjökort
Aktuella nautiska publikationer

Förkunskaper

S1531032 Navigation 1
S1532032 Navigation 2
S1533022 Navigation 3
S1535012 Nautiska instrument 1
S1536012 Nautiska instrument 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök och praktiska övningar

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:24