Sjökapten – Navigation 4 - Vaktrutiner och sjövägsregler

Kurskod S1551053-2
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW:
– ingående kunskap om innehåll och tillämpning av de internationella sjövägsreglerna COLREG.
– ingående kunskap om de bestämmelser som gäller vid vakthållning på bryggan.
– ingående kunskap om effektiva lagarbetesprocedurer på bryggan.
– ingående kunskap om trafikregleeringssystem, trafikregleringsinformation och dess betydelse
– ingående kunskap om trafikledningssystem och sjötrafikövervakningssystem och deras juridiska betydelse
– förmåga att tolka och härleda fartygshaverirapporter till gällande regelverk och bestämmelser

Innehåll

– Internationella sjövägsreglerna, COLREG
– Vakthållningsbestämmelser
– Olika fall av trafiksituationer, fartygshaverirapporter

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Praktiska övningar och skriftlig tentamen. Den studerandes sätt att tolka och respektera de gällande lagarna och förordningarna i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen.

Kurslitteratur och studiematerial

Internationella sjätrafikreglerna, COLREG
SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates (2001). London: IMO.
IAMSAR manual
Relevanta föreskrifter från Trafiksäkerhetsverket samt från Trafikverket.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Fartygshaverirapporter
Sjökortsutdrag för fartygshaverirapporter
Övningsuppgifter
Nautiska publikationer
Hänvisningar till aktuella lagar och förordningar

Förkunskaper

S1531032 Navigation 1
S1532032 Navigation 2
S1535012 Nautiska instrument 1
S1536012 Nautiska instrument 2
S1533032-3 Navigation 3, vaktrutiner och sjövägsregler

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Arbetsformer

Föreläsningar, praktiska övningar, analys av fartygsolyckor och dess olyksfallsrapporter

Övrigt

Kursen utförs i samråd med S1533032-3, Navigation 3, Vaktrutiner och sjövägsregler

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:37