Sjökapten – Navigation 4 - Terrester navigation

Kurskod S1551053-1
Studiepoäng 4
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/2:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
– Kunna planera och utföra en sjöresa
– Kunna utföra storcirkelberäkningar samt beräkna tidsåtgång för en resa
– Bestämma position med olika hjälpmedel med beaktande av deras noggrannheter
– Kunna kontrollera kompasser med terrestra och astronomiska hjälpmedel och metoder
– Ha en uppfattning om operativa aspekter och funktioner när det gäller modern navigationsutrustning
– Kunna använda radar och optiska metoder för att navigera i trång farled, i mörker samt i nedsatt sikt
– Känna till fartygstrafikservicens (VTS) olika ansvarsområden och funktioner
– Känna till lagstiftning och procedurer kring ballastvattenbyte

Skills in accordance with STCW-2010 sections A-II/2:
After completion of course, the student should:
– Be able to plan a voyage and conduct navigation
– Be able to conduct great circle calculations and calculate duration of a voyage
– Determine position by any means taking the accuracy of resultant position into account
– Be table to determine compass errors with astronomical and terrestrial means
– Have an understanding of operative aspects and functions concerning modern navigational equipment
– Be able to use radar and optical means to navigate in narrow fairways, darkness and restricted visibility
– Have a knowledge of responsibilites and functions of Vessel Traffic Service (VTS)
– Have a knowledge of legislation and procedures concerning exchange of ballast water

Innehåll

– Reseplanering beaktande trånga farleder, väder, is, nedsatt sikt, trafiksepareringar, fartygstrafikservice (VTS) samt områden med tidvattenströmmar
– Repetition av Zontid (ZT), Standardtid (StdT), Sann soltid (ST), Medelsoltid (MT) och Greenwich Mean Time (GMT)
– Loxodromberäkningar med Mercators metod (växande metoden)
– Storcirkelberäkningar: Från- och tillseglad kurs, storcirkeldistans, kordasegling samt vertexberäkning
– Beräkning av tidsåtgång i olika tidsformat
– Meteorologisk fartygsvägledning (Weather Routeing)
– Olika symboler och begrepp gällande trafiksepareringar
– VTS-begrepp: Rapporter, Navigationsassistans, Fartygstrafikreglering, ansvarsfördelning
– Kompasskontroller med hjälp av terrestra och astronomiska metoder
– Solens synliga uppgång samt solen i sanna horisonten
– Integrerade bryggsystem i navigationen
– Använda elektronisk bäringslinjal (EBL) och avståndsring (VRM) i skärgårdsnavigering samt optiska svängmärken
– Olika fastslagna områden för byte av ballastvatten
– Olika metoder för ballastvattenbyte

– Voyage planning paying regard to narrow fairways, weather, ice, restricted visibility, Traffic Separation Schemes (TSS), Vessel Traffic Service (VTS) and also areas with tidal currents
– Repetition of Zone Time (ZT), Standard Time (StdT), Solar Time (ST), Mean Solar Time (MT) and Greenwich Mean Time (GMT)
– Rhumb line calculations with Mercator sailing
– Great circle calculations: initial and final course, distance, chord sailing and also calculation of Vertex
– Calculation of time consumption with different time formats
– Meteorological Weather Routing
– Different symbols and concepts regarding traffic separations
– VTS concepts: Information Service (INS), Navigational Assistance Service (NAS), Traffic Orgnization Service (TOS), responsibilities
– Compass controls with terrestrial and astronomical means
– Visible sunrize and sun in true horizon
– Integrated systems in navigation
– Use of Electronic Bearing Line (EBL) and Variable Range Marker (VRM) in piloting and also optical lines of turn
– Different designated areas for ballast water exchange
– Different methods for ballast water exchange

Närvaro

4,5 sp 60 timmar navigation + 12 timmar på skolfartyg
Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och praktiska övningar. Den studerandes sätt att fungera i de olika övningsmomenten påverkar bedömningen inom respektive ämnesområde.

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundidéer. Mariehamn: Sjöfartsgeofysiska sällskapet.

Navigation: NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.

Navigation: NAV. 2, Astronomisk navigation, tidvattenlära. (1996). Stockholm: Chefen för marinen.

IMO. (2011 eller senare). STCW : International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, including 2010 Manila Amendments, STCW Convention and STCW Code. London: IMO Publication.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm: Jure.

Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare.

IMO. (2001 eller senare). SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates. London: IMO Publication.

Relevanta föreskrifter från TrafiCom samt från Trafikledsverket (Väylä).

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen
Hänvisningar till lagar och förordningar på internet

Användbara websidor:
https://www.traficom.fi/sv
https://vayla.fi/web/sv
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/
http://www.sjofartsverket.se/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-hydrographic-office
http://imo.org

Förkunskaper

Sfärisk trigonom
Navigation 1
Navigation 2
Navigation 3
Nautiska instrument 1
Nautiska instrument 2
Oceanografi och nautisk meteorologi 2

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet i sin helhet när alla kursmoment är godkända (se omfattning och nävaroskyldighet)

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, olika räkneuppgifter samt fallstudier.
Kursen avslutas med skolfartyg.

Övrigt

Övningar sker på skolfartyg 4.1 och 5.2

Utskriven 02 juli 2022 kl 22:35