Sjökapten – Navigation 2, terrester navigation 2

Kurskod S1532042-1
Studiepoäng 3 1/2
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 tabellerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Inneha fördjupad kunskap om jordens gradnät och kartans grundideér
Kunna beräkna kurser, distanser samt inseglad position med första besticktriangeln
Kunna beakta avdrift och ström i navigering
Kunna använda seglingsbeskrivningar
Kunna utföra rättelser i sjökort och nautiska publikationer
Känna till grundläggande begrepp gällande farleder
Kunna kommunicera med fartygstrafikvägledning (VTS)
Kunna föra skeppsdagbok
Kunna planera och utföra en sjöresa samt bestämma positioner

Learning outcomes
Skill in accordance with STCW 2010 sections A-II/1 and A-II/3:
After completion of the course, the student should be able to:
Possess in-depth knowledge about earth coordinates and charting principles
Calculate courses, distances and final position with plane sailing
Allow for leeway and current when navigating
Use Sailing Directions
Make corrections to charts and nautical publications
Have a knowledge of fundamental concepts regarding fairways
Communicate with Vessel Traffic Service (VTS)
Keep ship´s logbook
Plan and conduct a voyage and determine position

Innehåll

Sjökortsprojektioner och deras egenskaper
Första besticktriangeln (medellatitudsmetoden)
Utrönande av kompassfel med hjälp av enslinjer
Vindavdrift
Ström
Skeppsdagbok
Uppdatering av sjökort och nautiska publikationer
Farledsbegrepp
Fartygstrafikservice (VTS)
Ruttsystem
Skärgårdsnavigering inklusive kännedom om girradiestyrning
Positionernas och djupmätningars noggrannhet
Sjökortsövningar

Chart projections and their features
Plane sailing (Mean Latitude Method)
Determine compass errors using leading lines
Leeway
Current
Ship´s logbook
Updating of charts and nautical publications
Fairway concepts
Vessel Traffic Service (VTS)
Routeing systems
Coastal navigation including knowledge of radius steering
Accuracy of positions and depths
Chart exercises

Närvaro

Minst 75 % jämnt fördelat över kursen

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen och skriftliga övningar

Kurslitteratur och studiematerial

Ekman, M. (2015). Var är vi och vart ska vi? Navigationens grundidéer. Mariehamn: Sjöfartsgeofysiska sällskapet.
Navigation: NAV. 1, Terrester navigation. (1986). Stockholm: Chefen för marinen.
Relevanta föreskrifter från TrafiCom samt från Trafikledsverket.
Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare.
IMO. (2001 eller senare). SOLAS: Consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its protocol of 1988: articles, annexes and certificates. London: IMO Publication.
Internationella sjövägsreglerna.
IMO. (2011 eller senare). STCW : International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, including 2010 Manila Amendments, STCW Convention and STCW Code. London: IMO Publication.
Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Stockholm: Jure.

Användbara webbsidor:
https://www.traficom.fi/sv
https://vayla.fi/web/sv
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/
https://www.sjofartsverket.se/
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-hydrographic-office

Förkunskaper

Navigation 1
Fartygsförlagd befälspraktik

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, övningsuppgifter

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:00