Sjökapten – Navigation 1, grunderna i nautiska instrument och radar

Kurskod S1531052-3
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskaper för att i följande kurser få färdigheter i enlighet med STCW-10 Kapitel II sektionerna A-II/1, A-II/2 och A-II/3:
– Förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av elektroniska navigationshjälpmedel.
– Förmåga att använda nautiska instrument och tillämpa informationen korrekt.
– Kunskap om principerna för gyrokompasser.
– Förmåga att bestämma fel beträffande gyrokompasser med hjälp av astronomiska och terrestra medel samt att kompensera för sådana fel.
– Värdera information på ett korrekt sätt.
– Kontrollera funktion och tillförlitligheten hos nautiska instrument.

Upon completion of the course, the student will have the basic knowledge in upcoming courses in accordance with STCW-10 Chapter II sections A-II/1, A-II/2 and A-II/3:
– Ability to determine the position of the vessel using electronic navigation systems.
– Ability to use nautical instruments and apply information correctly.
– Knowledge of the principles of gyro compasses.
– Ability to determine gyrocompass errors using astronomical and terrestrial means and to compensate for such errors.
– Valuate information correctly.
– Check the function and reliability of nautical instruments.

Innehåll

– Introduktion till simulator
– Uppstart och enkel hantering av:
• Gyrokompassen
• EPFS
• Ekolod
• Loggar
• Radar
– SOLAS- och STCW-krav

– Introduction to the simulator
– Startup and simple handling of:
• Gyrocompass
• EPFS
• Echo Sounder
• Speed Logs
• Radar
– SOLAS and STCW requirements

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätts vid simulatorövningar.

103/5000
Did you mean: Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare. Närvaro förutsätter vid simulatorövningar.
Attendance in accordance with agreement with responsible teacher. Presence is required in simulator exercises.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Deltagande i och genomförande av praktiska övningar

Kurslitteratur och studiematerial

International Maritime Organization (2014). SOLAS, consolidated edition 2014: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988 : articles, annexes and certificates. (Sixth edition.). IMO.
International Maritime Organization (2011). STCW including 2010 Manila amendments: STCW Convention and STCW Code. (2011 ed.). IMO.
Kjerstad, N. (2016). Electronic and Acoustic Navigationsystems for Maritime Studies. NTNU.
Diverse aktuella nautiska artiklar och dokument. / Various current nautical articles and documents.

Förkunskaper

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet

Arbetsformer

Föreläsningar, övningsuppgifter och laborationer (simulator)
Lectures, exercises and simulator exercises

Övrigt

Utskriven 01 juni 2023 kl 17:49