Sjökapten – Navigation 1, terrester navigation

Kurskod S1531052-1
Studiepoäng 3
Lärandemål

Färdighet i enlighet med STCW-2010 sektionerna A-II/1 och A-II/3:
Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunna uppvisa en grundläggande förmåga att bestämma fartygets position med hjälp av landmärken, navigationshjälpmedel inkluderande fyrar, båkar och bojar samt dödräkning med beaktande av vindar, strömmar och beräknad fart.
Ha en grundläggande kunskap om och förmåga att använda sjökort och publikationer såsom seglingsbeskrivningar, underrättelser för sjöfarande, radionavigationsvarningar och ruttinformation för fartyg.
Utröna och beakta fel för gyro- och magnetkompasser genom att använda tabeller.
Planera och utföra grundläggande ruttplanering för kustnära områden samt till havs.
Grundläggande kunskaper om och förmåga att använda skeppsdagboken.

Learning outcomes
Skill in accordance with STCW 2010 sections A-II/1, A-II/3:
After completion of the course, the student should be able to:
Demonstrate a fundamental ability to determine the ship’s position using landmarks, navigational aids including lighthouses, beacons and buoys, and dead reckoning with regard to winds, currents and estimated speed.
Basic knowledge of and ability to use nautical charts and publications such as sailing directions, notices to Mariners, radio navigational warnings and route information for ships.
Explore and consider the error of gyro and magnetic compasses by using tables.
Plan and perform basic route-planning for coastal areas and at sea.
Basic knowledge of and ability to use the ship’s log-book.

Innehåll

– Jordens gradnät inklusive begreppen nautisk mil, loxodrom samt storcirkel
– sjökortsprojektioner och sjökortens ramtexter
– avläsning och utsättning av kurs och distans
– avläsning och utsättning av bäring och avstånd
– beräkning av tid, fart och distans
– Beräkningar av latitud- och longituddifferenser
– säkerhetsanordningar: fyrar och utprickning
– missvisning, deviation, gyrofel
– rättelser av kurser och bäringar från magnet- och gyrokompasser
– skeppsdagbokens ifyllnad
– ortlinjeteori med tillämpningar
– landhöjningens och vattenståndets inverkan på säker navigation
– Fartygstrafikservice och ruttsystem (grundläggande)
– grundläggande ruttplanering
– avdrift och ström (introduktion av begreppen)
– Sjökortsövningar

Contents:
– earth coordinate system in charts including the concepts of nautical mile, rhumb line and great circle
– chart-projections -scales and frame texts
– reading and entering course and distance from/to the chart
– reading and entering bearing and range from/to the chart
– calculation of time, speed and distance
– calculations of difference in latitude and longitude
– lighthouses bouys and marks
– magnetic- and gyro- variation
– corrections of course related to magnetic- and gyro-compasses
– entries in ship’s logbook
– position line theory and application
– land-rise and sea-water level and their impact on safe navigation
– vessel traffic service and routeing systems (basic)
– basic route-planning.
– current and leeway (introduction of concepts)
– chart exercises

Närvaro

Minst 75 % jämnt fördelad över kursen.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

I kursen tillämpas både formativ och summativ bedömning med flera olika delprover. Varje delprov skall vara godkänt för godkänt resultat i kursen. Proven bedöms utgående från dess typ och omfattning.

Utmärkta insikter (5)
Den studerande uppvisar självständiga, kreativa, eleganta lösningar förankrat i evidens och formuleringar med förtrogenhet samt kunskaper av utmärkt kvalitet med endast obetydliga fel.
Uppfyller med mycket god marginal en högfungerande medarbetare med ett säkert och utmärkt arbetssätt samt en omfattande repertoar som lätt kan anpassas.

Goda insikter (3-4)
Den studerande kan på god nivå med god marginal klara sig självständigt med yrkesmässiga färdigheter på ett för branschen gott sätt och fungerar som en välfungerande medarbetare/teampartner.
Den studerande skall uppvisa korrekta, goda lösningar med endast ett fåtal felaktigheter.

Tillfredsställande insikter (1-2)
Den studerande kan klara sig självständigt och visa kunskap på grundläggande kompetenser och yrkesmässiga färdigheter.
Den studerande har en ytlig förståelse med tydliga svagheter i lösningar och formuleringar och kan hantera sin roll behjälpligt med handledning.

Kurslitteratur och studiematerial

International Maritime Organization. (2014). SOLAS, consolidated edition 2014: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988 : articles, annexes and certificates. (Sixth edition.). IMO.

International Maritime Organization. (2011). STCW including 2010 Manila amendments: STCW Convention and STCW Code. (2011 ed.). IMO.

Navigation. 1, Terrester navigation. (1986). Chefen för marinen.

Wallin, B. (2014). Navigation i teori och praktik. Jure Förlag.

Relevanta föreskrifter från TrafiCom samt från Trafikledsverket.

Sjökort: Sv 6 samt sjökortskopior utdelade av lärare.

Formelsamling, passare och transportör enligt lärarens anvisning.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Sjökortskopior
Övningsuppgifter
Sjökortskataloger
Nautiska publikationer med beaktande av de publikationer, som skall finnas tillgängliga på fartygen

Användbara webbsidor:
https://www.traficom.fi/sv
https://vayla.fi/web/sv
https://transportstyrelsen.se/sv/sjofart/
http://www.sjofartsverket.se/
http://www.ukho.gov.uk/Pages/Home.aspx

Förkunskaper

Driftsnivå (åk 1) godkänd

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. (Vid validering används vitsordet godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, sjökortsövningar, övningsuppgifter

Utskriven 27 juni 2022 kl 00:00