Sjökapten – Sjöfartsengelska 3

Kurskod S1323012
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– Kunna analysera vetenskapliga texter på engelska
– Kunna producera en egen artikel på engelska
– Kunna presentera ett branschinriktad ämne på ett professionellt sätt
– Kunna reflektera över sina egna arbeten samt att ge konstruktiv kritik för andra
– Ha repeterat SMCP och använt IMOs standard ord och fraser på ett korrekt sätt i simulatorn under kursen Storövning.

Innehåll

Kursen är riktad till studerande som är klar med grundstudierna och börjar få kännedom om sin egen bransch. Kanske funderar du på lämpliga rubriker för ditt slutarbete? Man kan förbättra sina kunskaper i skrivkonst under denna kurs.
Vi bekantar oss med två lämpliga lättförståeliga guide-böcker om hur man lättare kan skriva vetenskapliga/akademiska essäer. Först identifierar vi de egna svårigheterna med att komma igång, sedan analyserar vi ett par lättare vetenskapliga texter enligt egna intresseområden, studerar med hjälp av ett urval web-guidetexter hur vi borde skriva och till sist provar vi själv att producera en egen artikel enligt den teori som vi upptäckt.
Kursen passar utmärkt för dig som vill jobba mera självständigt med hjälp av handledning, eftersom kontakten mellan lärare studerande med regel hålls via nätet, naturligtvis på engelska. Möjlighet att presentera sin essä samt analysera de övriga kursdeltagarnas texter finns. Förslag för egna projekt emottags gärna!

Närvaro

Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt på gruppmöten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktiv ”networking” samt en godkänd essä. Studerande kan självständigt tillgodogöra sig det material som tilldelas och tar själv ansvar för genomgång av
kursen samt håller regelbundet kontakt med kursledaren. Essän är skriven enligt kursens målsättning och godkänd.

Kurslitteratur och studiematerial

– Björk, L., & Räisänen, C. (2003). Academic Writing. A University Writing Course. (3. ed.). Lund: Studentlitteratur.
– Crème, P., & Lea, M. R. (2003). Writing at University: A guide for students. (2. ed.). Maidenhead: Open Univ. Press.
– Ett urval www-sidor
– Fakta artiklar enligt eget intresseområde
– Kursledarens frågeställningar
– Ordböcker

Förkunskaper

S0322031 Sjöfartsengelska 1
S1321052 Sjöfartsengelska 2

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms på skalan Väl Godkänd, Godkänd, Underkänd (Vid validering
används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Kursen är en nätkurs och finns på Google Classroom. Korta föreläsningar, självstudier, uppsatskrivning och en presentation.

Övrigt

Under kursen samarbetar vi med ämneslärare på SK-programmet för råd, handledning samt för godkännande av ämnesval, samt färdiga artiklar.

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:53