Sjökapten – Orienteringskurs för tankfartyg

Kurskod S0806051
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-10 Kapitel V sektion A-V/1-1

Efter avslutad kurs skall den studerande ha den kunskap om tanksäkerhet, som förutsätts av de medlemmar av besättningen vilka är ansvariga för lasthanteringen.
Den studerande skall känna till tankfartygets konstruktion, säkerhet och lastens egenskaper.

Innehåll

– konstruktion och utrustning på tankfartyg
– karaktäristika för lasten
– giftighet
– risker
– förebyggande av riskmoment
– säkerhetsutrustning och personskydd
– miljövård
– fartygsverksamhet
– nödsituationer

Närvaro

Närvaro enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Dokumentering

Kursvitsord införs i studiekortet. VG, G eller U (Vid validering används vitsordet Godkänd). Godkänd kurs ger ett kursintyg.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar

Övrigt

Tanksäkerhetscertifikat är en förutsättning för praktik eller arbete som manskap på olje,- kem- eller gastankfartyg. Tanksäkerhetscertifikat utfärdas av Trafiksäkerhetsverket på basen av intyg.

Utskriven 04 juni 2023 kl 11:10