Sjökapten – Fartygets vård och underhåll

Kurskod S0506071
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och II/4 2.2.2.
Den studerande kan utföra manskapsuppgifter i anslutning till fartygets vård och underhåll med hänsyn till olika säkerhetsaspekter för hälsa och miljö samt förstår betydelsen av kontinuerlig fartygsvård och -underhåll.
Känner till olika typer av miljöklasser och rostgrader samt korrosionshämmande metoder.
Känner till olika rengöringsprocesser.
Känner till olika arbetsredskap som används i ett fartygs underhålls process.
Känner till olika målfärgers egenskaper och användningsområden.
Känner till olika skyddsutrustningar som används vid olika typer av fartygs underhåll.
Kunna beakta frågor som påverkar hälsan, säkerheten och funktionsförmågan vid underhållsarbeten.
Känner till olika miljöaspekter vid underhåll av fartyg.
Förstår betydelsen av olika typer av underhålls scheman som används vid fartygs underhåll.

Innehåll

– arbetsredskap och rengöringsmedel som används på däck vid rengöring och underhåll av fartyg
– rengöringsarbeten ombord på fartyg
– olika korrosionshämmande metoder och allmänt underhållsarbete på fartyg
– de grundläggande principerna för uppkomsten av korrosion och miljöpåverkan samt olika processer för att förhindra korrosion
– olika rostavlägsningsredskap och -metoder
– säkerhetsföreskrifter för rostavlägsning och underhållsarbeten på däck
– arbetarskydd och säkerhetsaspekter i anslutning till fartygets vård och underhåll
– olika klädsel och skyddsutrustning vid olika typer av underhållsarbeten ombord
– arbetsredskap för rostavlägsning och målningsarbete
– olika målfärgstyper och målfärgssystem för underhållsmålning för olika ändamål
– smörjning och smörjsystem av olika typer av rörliga delar

Närvaro

Närvaro enligt lärarens anvisning

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

I kursen tillämpas både formativ och summativ bedömning med flera olika delprover och praktiska moment. Varje delprov skall vara godkänt för godkänt resultat i kursen. Proven bedöms utgående från dess typ och omfattning.

Utmärkta insikter (5)
Den studerande uppvisar självständiga, kreativa, eleganta lösningar förankrat i evidens och med förtrogenhet samt kunskaper om kontinuitet av utmärkt kvalitet med endast obetydliga fel.
Den studerande uppfyller med mycket god marginal en högfungerande anpassningsbar medarbetare även med visst ledaransvar genom ett säkert och utmärkt arbetssätt med tanke på arbetarskydd, skyddsutrustning och säkerhetsaspekter även för hälsan som den marina miljön och hållbarhet.

Goda insikter (3-4)
Den studerande kan på god nivå med god marginal klara sig självständigt med yrkesmässiga färdigheter om kontinuitet på ett för branschen gott sätt och genom beaktandet av arbetarskydd samt säkerhetsaspekter även för hälsan som den marina miljön och hållbarhet.
Den studerande fungerar som en välfungerande medarbetare/teampartner och skall uppvisa korrekta, goda lösningar med endast ett fåtal felaktigheter.

Tillfredsställande insikter (1-2)
Den studerande kan klara sig självständigt och visa kunskap på grundläggande kompetenser och yrkesmässiga färdigheter även med tanke på arbetarskydd samt säkerhetsaspekter, för hälsan, kontinuitet och den marina miljön samt hållbarhet.
Den studerande har en ytlig förståelse med tydliga svagheter i lösningar och kan hantera sin roll behjälpligt med handledning.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamlingar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska förevisningar/övningar.

Övrigt

Kursen förverkligas tillsammans med S4501071-3 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Fartygets vård och underhåll samt S4501071-2 Fartygsförlagd utbildning och praktik – Skolfartyg 1.2.

Utskriven 04 juni 2023 kl 09:25