Sjökapten – Hamnfunktioner

Kurskod S0505051
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet i enlighet STCW-2010
A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2
Den studerande ska kunna utföra vanligen förekommande manskapsarbeten i anslutning till lasthantering och ha förståelse för de säkerhetsfaktorer som ansluter sig till lasthantering.

Innehåll

– lastning och lossning med truck
– lastning och lossning medkranar och bommar
– stämpling och surrning av olika lastenheter på däck och i lastrum
– olika fartygstypers lastnings- och lossningssätt
– grundläggande kunskap om MARPOL
– grundläggande kunskap om IMDG-kodens ändamål och struktur, regler för transport av farligt gods
– lastbommars och -kranars märkningssystem
– olika märkningar för lastenheter och emballage
– signalmannens arbetsuppgifter och betydelse för säkerheten
– kranförarens arbetsuppgifter
– olika lastluckor och -portar deras användning, skalkning och funktion
– olika arbetsfunktioner i samband med lasthantering
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i anslutning till lastning och lossning av fartyg.
– förstå och känna till betydelsen av de återkommande rengöringsprocedurerna

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

I kursen tillämpas både formativ och summativ bedömning med flera olika delprover/praktiska moment. Varje delprov/praktiska moment skall vara godkänt för godkänt resultat i kursen. Proven bedöms utgående från dess typ och omfattning.

Utmärkta insikter (5)
Den studerande uppvisar självständiga, kreativa, eleganta lösningar förankrat i evidens och med förtrogenhet samt kunskaper av utmärkt kvalitet med endast obetydliga fel.
Den studerande uppfyller med mycket god marginal en högfungerande anpassningsbar medarbetare även med visst ledaransvar genom ett säkert och utmärkt arbetssätt med tanke på arbetarskydd skyddsutrustning och säkerhetsaspekter även om den marina miljön och hållbarhet.

Goda insikter (3-4)
Den studerande kan på god nivå med god marginal klara sig självständigt med yrkesmässiga färdigheter på ett för branschen gott sätt och genom beaktandet av arbetarskydd samt säkerhetsaspekter även om den marina miljön och hållbarhet.
Den studerande fungerar som en välfungerande medarbetare/teampartner och skall uppvisa korrekta, goda lösningar med endast ett fåtal felaktigheter.

Tillfredsställande insikter (1-2)
Den studerande kan klara sig självständigt och visa kunskap på grundläggande kompetenser och yrkesmässiga färdigheter samt ha förståelse för säkerhetsfaktorer med tanke på arbetarskydd samt andra säkerhetsaspekter även om den marina miljön och hållbarhet.
Den studerande har en ytlig förståelse med tydliga svagheter i lösningar och kan hantera sin roll behjälpligt med handledning.

Kurslitteratur och studiematerial

MARPOL och IMDG i tillämpliga delar enligt lärarens anvisningar

Artikelsamlingar

International Maritime Organization (2017). MARPOL: articles, protocols, annexes, unified interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the 1978 and 1997 protocols. (Consolidated ed. 2017, 6th ed.). IMO.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar.

Utskriven 03 juni 2023 kl 11:36