Sjökapten – Sjömansarbete

Kurskod S0504031
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande hantera tågvirke och wire och utföra de vanligaste ombord förekommande sjömansarbetena.

Innehåll

– ett tågvirkes uppbyggnad
– olika tågvirkestyper och deras användning ombord
– knopar och deras användning
– tagling av tågvirke
– splitsning av treslaget tågvirke
– ögon- och kortsplits på flätat tågvirke
– stålvajerns konstruktion
– ögonsplits på stålvajer
– verktyg som används inom sjömansarbete
– arbetarskydd och säkerhetsaspekter i anslutning till sjömansarbete

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

I kursen tillämpas både formativ och summativ bedömning med flera olika delprover och praktiska moment. Varje delprov skall vara godkänt för godkänt resultat i kursen. Proven bedöms utgående från dess typ och omfattning.

Utmärkta insikter (5)
Den studerande uppvisar självständiga, kreativa, eleganta lösningar förankrat i evidens och med förtrogenhet samt kunskaper av utmärkt kvalitet med endast obetydliga fel.
Den studerande uppfyller med mycket god marginal en högfungerande medarbetare även med ledaransvar genom ett säkert och utmärkt arbetssätt med tanke på arbetarskydd och säkerhetsaspekter, kontinuitet och hållbarhet samt en omfattande repertoar som lätt kan anpassas.

Goda insikter (3-4)
Den studerande kan på god nivå med god marginal klara sig självständigt med yrkesmässiga färdigheter på ett för branschen gott sätt och genom beaktandet av arbetarskydd samt säkerhetsaspekter, kontinuitet och hållbarhet.
Den studerande fungerar som en välfungerande medarbetare/teampartner och skall uppvisa korrekta, goda lösningar med endast ett fåtal felaktigheter.

Tillfredsställande insikter (1-2)
Den studerande kan klara sig självständigt och visa kunskap på grundläggande kompetenser och yrkesmässiga färdigheter även med tanke på arbetarskydd samt säkerhetsaspekter, kontinuitet och hållbarhet.
Den studerande har en ytlig förståelse med tydliga svagheter i lösningar och kan hantera sin roll behjälpligt med handledning.

Kurslitteratur och studiematerial

Svensson, S. (1977). Handbok i sjömansarbete. Stockholm: R&S.
Artikelsamlingar

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:27