Sjökapten – Bryggrutiner och vakthållning

Kurskod S0501051
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdighet i enlighet med STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)
– ha en allmän bild av arbetet som medlem av fartygssamhället och kan utföra vaktmans arbetsuppgifter på fartyget till sjöss och i hamn.
– kunna bidra till övervakning och kontroll av säker vakthållning och hålla lämplig utkik genom syn och hörsel.
– kunna styra ett fartyg och hålla henne på stadig kurs.
– kunna utföra manskapsarbeten i anslutning till fartygets förtöjning och losskastning samt vid ankring, bogsering och tagande av lots.

Innehåll

– fartygssamhällets struktur
– olika fartygstyper och fartygsdelarnas benämning
– organisation och vaktsystem på fartyg
– rorsmans och utkikens uppgifter och rapportering
– vaktmans uppgifter under sjövakt och i hamn
– kan genomföra vaktbyte
– ordergivning, fartygsintern kommunikation och alarmsystem
– användning av magnetkompass och gyrokompass
– roderkommandon på svenska och engelska
– autopilot och handstyrning samt växling mellan dessa
– ankring, förtöjning och losskastning
– bogsering
– tagande och lämnande av lots
– riggning av lotslejdare
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i anslutning till arbete som vaktman på däck
– åtgärder till skydd för miljön
Kursen är utformad med STCW-2010 A-II/4 vaktman (+ B-II/4), A-VI/1-4 Arbetarskydd och fartyget som social miljö och II/4 2.2.2 samt III/4 2.2.2 Inlärning i arbete (handledd praktik)i tillämpliga delar.

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

I kursen tillämpas både formativ och summativ bedömning. Varje prov skall vara godkänt för godkänt resultat i kursen. Proven bedöms utgående från dess typ och omfattning.

Utmärkta insikter (5)
Den studerande uppvisar självständiga, kreativa, eleganta lösningar förankrat i evidens och med förtrogenhet samt kunskaper av utmärkt kvalitet med endast obetydliga fel.
Den studerande uppfyller med mycket god marginal en högfungerande anpassningsbar medarbetare på fartyget som social miljö även med visst ledaransvar genom ett säkert och utmärkt vakthållningsarbetssätt med tanke på arbetarskydd skyddsutrustning och säkerhetsaspekter även om den marina miljön och hållbarhet.

Goda insikter (3-4)
Den studerande kan på god nivå med god marginal klara sig självständigt med yrkesmässiga färdigheter på ett för branschen gott sätt och genom beaktandet av arbetarskydd samt säkerhetsaspekter även om den marina miljön och hållbarhet.
Den studerande fungerar som en välfungerande medarbetare/teampartner på fartyget som social miljö och skall uppvisa korrekta, goda lösningar med endast ett fåtal felaktigheter.

Tillfredsställande insikter (1-2)
Den studerande kan klara sig självständigt och visa kunskap på grundläggande kompetenser och yrkesmässiga färdigheter samt ha förståelse för säkerhetsfaktorer med tanke på arbetarskydd samt andra säkerhetsaspekter även om den marina miljön och hållbarhet.
Den studerande kan fungera som medarbetare/teampartner på fartyget som social miljö.
Den studerande har en ytlig förståelse med tydliga svagheter i lösningar och kan hantera sin roll behjälpligt med handledning.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och praktiska övningar

Övrigt

Kursen kompletteras med S0502031 Skolfartyg 1 och S0002051 Skolfartyg 2.

Utskriven 26 juni 2022 kl 23:53